Samarbejde er tidens løsning

GEVINST: Størrelsesøkonomi er drivkraft i strukturudviklingen. Gevinsten er nødvendig at realisere for landbruget, mener to fynske landmænd.

»Udover at udnytte muligheden for nye forpagtninger, så vil øget samarbejde med nabobedrifter være en nærliggende mulighed for mange, hvis de på en gang vil bevare selvejet og opnå størrelsesøkonomiske gevinster«.

Ordene fremkom på et møde i landboforeningen Centrovice, hvor driftsøkonom Per Kristensen, var konsulenten, der forklarede landmændene om mulighederne.

Det var ikke kun den teoretiske indfaldsvinkel fra sit konsulenthverv, som Per Kristensen anvendte. Han har også erfaringen fra egen bedrift, Klintebjerggaard i Ståby, hvor han siden sidste år har kontraktligt samarbejde med landmandskollegaen Torben Pedersen, Thorslund i Vester Hæsinge.

 Fordele større end ulemper
Hvorvidt samarbejdet er vejen til en bedre økonomi betinger, at størrelsesfordelene er større end størrelsesulemperne.

- Den bedste vej til at sikre dette er, at samarbejdspartnerne har et fælles mål, forenelige værdier, en klar organisation, gennemarbejdede skriftlige aftaler/kontrakter samt en kompetent ledelse, forklarer Per Kristensen.

- Ingen kan samarbejde med alle, og alle kan ikke samarbejde, er en huskeregel, som jeg mener man bør have i erindring, når nogen kaster sig ud i mulighederne, siger Per Kristensen.

Som den praktiske partner i fællesskabet Thorsbjerg Jordbrug I/S, der har fungeret siden januar 2008, er Torben Pedersen enig i udtalelserne. Forudsætningerne har for ham været opfyldt til indgåelse af det fælles virke, som står foran evaluering efter det første års forløb. Her vil eventuelle uhensigtsmæssigheder kunne afklares.

Aftalens start og omfang
Efter at have sat svinene helt ud og påtaget fuldtids konsulentarbejde gjorde Per Kristensen sig overvejelser om driften af sine 100 hektar.

- Jeg så en mulighed i et samarbejde med Torben Pedersen, som i første omgang var afventende, men efter en driftsændring øjnede han mulighederne for en harmonisk løsning for markarealet på 220 hektar og slagtesvineproduktionen.

Per Kristensens hensigt var at sælge alle maskiner, hvorefter Torben Pedersens bedre maskinpark kunne udnyttes fuldt ud. Efter en vurdering af maskinerne blev aftalen, at Per Kristensen købte en tredjedel af Torben Pedersens maskiner.

Interessentskabet er etableret med ejerfordeling på 50:50 basis. Afskrivninger og forrentning og regninger sendes til interessentskabet, som afholder alle driftsomkostninger.

Seriøs behandling
For at undgå konflikter er det nødvendigt med en seriøs indgang, som i første instans var Per Kristensens teoretiske.

- Der var ingen problemer med, at jeg brugte en livline og vurderede samarbejdstilliden, da jeg lod en advokat afdække nogle af mine kritiske spørgsmål. Besvarelsen viste sig at bekræfte oplægget som helt okay, fortæller Torben Pedersen.

Han bemærker, at det heller ikke må være hensigten at gå op i de små skævvridninger. Uanset disse, så vil begge opnå fordele totalt set, men det undgås ikke, at der gennem forhandling vil være forhold, som skal afklares.

Et eksempel er enighed om tidspunkt for handel med korn. Ved at handle over tid er spekulation mellem parterne taget ud af problemmulighederne. I interessentskabet er aftalt tre fastlagte handelsdatoer for korn: Den første dag i september, december og marts.

- Havde det ikke været gennemtænkt, så skulle Torben, som køber til svineproduktionen, have givet 123 kroner for kornet, med via aftalen lander det på 97 kroner. Situationen giver så indflydelse på årets regnskab for markbruget, fortæller Per Kristensen.

- Metoden hindrer ingen af os i at foretage interne og selvstændige dispositioner. Vi vil hver for sig godt kunne handle futures, indskyder Torben Pedersen.

Kompetent ledelse
Udfordringen med at opnå størrelsesøkonomi bliver endnu større, hvis man samtidigt går fra, at virksomheden er ejerledet, til at den bliver ledet af en ansat driftsleder.

For Thorsbjerg Jordbrug I/S var situationen, at Per Kristensen havde en medarbejder, Mikael Pedersen, som oplagt var den videreførende driftsleder for markbruget. Den øvrige fordeling var tilsvarende oplagt, at Per Kristensen blev »bestyrelsesformanden« og Torben Pedersen »direktøren«.  Øvrig beskæftigelse er for Torben Pedersen varetagelse af sin svineproduktion, og for Per Kristensen ansættelsen som driftsøkonomikonsulent.

Rollefordelingen fungerer i praksis, hvor ejerne påskønner, at Mikael Pedersen har sin gode erfaring at bidrage med til fællesskabet. Samtidig er det et stort plus, at personen kan bruges til andre arbejdsemner på helårsbasis.

Det skaber økonomi i helheden for det, der er sat i gang, er de to interessenter enige om. Enigheden gælder også pointen, at en perfekt kontrakt ikke i sig selv kan sikre at samarbejdet bliver en succes. Men den kan sikre, at man ikke på forhånd kan sige, at samarbejdet bliver en fiasko. Og det er Thorsbjerg Jordbrug I/S ikke, fremhæver Torben Pedersen og Per Kristensen.

Læs også