Danish Crown står tøvende overfor overproduktion

(Effektivt Landbrug) Det er uvist, om slagteriet vil bruge sanktionsmulighederne i Code of Practice overfor svineproducenter, som producere flere svin, end de har tilladelse til. – Det er en sag for bestyrelse og muligvis repræsentantskab, siger formand Niels Mikkelsen.

Danish Crown har ikke taget stilling til, om svineproducenter, der producerer flere svin end de har tilladelse til, skal rammes på pengepungen.

Slagteriets regelsæt, Code of Practice, som alle andelshavere har underskrevet, åbner ellers op for, at lovbrydere, som skader slagteriets og dets andelshaveres image, kan trækkes i basisnoteringen.

Spørgsmålet er højaktuelt, fordi flere svineproducenter er i søgelyset for at producere langt flere svin, end de har tilladelser til. Tidligere har det været fremme, at en svineproducent på Viborgegnen skulle have overskredet sin produktionsrettighed med 120 procent. Også landets største svineproducent, der i det vestfynske har tilladelse til en produktion i omegnen af 90.000 svin årligt, skulle angiveligt have overskredet sin tilladelse med op imod 27.000 svin på årsbasis, skriver flere dagblade.

Danish Crowns formand, Niels Mikkelsen, understreger overfor Effektivt Landbrug, at han og slagteriet ser med stor alvor på sagerne om overproduktion. Og han indrømmer, at de ikke just gavner svineproducenternes image.

- I vores Code of Practice regelsæt har vi taget udgangspunkt i blandt andet dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Og i de sager, hvor vi har brugt Code of Practice overfor andelshavere, har disse emner været aktuelle, nævner Niels Mikkelsen og henviser til sager om skuldersår hos grisesøer og til en sag, hvor en andelshaver først blev trukket i afregningen og senere helt ekskluderet fra slagteriet, fordi han på ulovlig vis benyttede bejdset såsæd som svinefoder.

- Sager om overproduktion er af en anden karakter. Og det er helt afgørende, at vi får lagt en linie fra starten, når sådanne nye sager dukker op. Vores håndtering danner jo præcedens fremad, og derfor kan jeg ikke på stående fod afgøre, om vi skal bruge sanktionsmulighederne i Code of Practice, hvis en andelshaver skulle have en overproduktion af svin.

- Men det her er helt klart noget, vi skal have drøftet i Danish Crowns bestyrelse. Og vi skal muligvis også have det op at vende i vores repræsentantskab, før vi kan melde ud, hvor vi står i spørgsmålet, siger Niels Mikkelsen.

Dansk Svineproducenters nyvalgte formand, Torben Poulsen, mener ikke, der kan være den store tvivl om, at svineproducenter, som bryder loven ved at producere flere svin, end de har tilladelse til, kommer i konflikt med Code of Practice.

- Vi har fra begyndelsen været kritiske overfor Code of Practice. Men nu er regelsættet her, og man må jo i hvert fald sige, at en svineproducent, som i stor stil overskrider sin produktionsrettighed, opfylder betingelserne for at blive trukket i afregningen. Dels fordi han bryder loven, dels fordi han skader andelshavernes image, og derfor kan det blive svært at komme udenom at skulle bruge regelsættet i disse tilfælde, siger Torben Poulsen.

- Samtidig må man jo sige, fortsætter han, at slagteriet har vist, at man er villig til at bruge sanktionsmulighederne. Og selvom jeg ikke vil gå ind i enkeltsager, så vil det efter min vurdering se skidt ud, hvis man forskelsbehandler lovovertrædere.

- Men, understreger han slutteligt, dette er min personlige vurdering. Hvad der skal ske, er suverænt Danish Crown-ledelsens afgørelse.

Kontrol med overholdelse af dansk lov påhviler myndighederne, hvorfor Danish Crown ikke udøver kontrol på dette område.

Dog vil det være sådan, at såfremt en af Danish Crowns andelshavere bryder dansk lov – og derved skader det image, som Danish Crowns andelshavere gennem Code of Practice har opbygget – vil Danish Crowns bestyrelse forholde sig til, om den pågældende andelshaver skal miste retten til at opnå Danish Crowns højeste basisnotering i en periode, indtil forholdene er bragt i orden.

Læs også