Overvejer ny kvælstof-halvering

(Effektivt Landbrug) Drøftelse om miljøregulering indeholdt kostbar model med endnu en halvering af kvælstoftabet.

En scenarium med endnu en halvering af kvælstoftabet sammen med en reduktion af fosfortabet vil få store konsekvenser for den danske planteproduktion.

Det var skræmmende perspektiver, der viste sig, da sektionschef Leif Knudsen, Landscentret, under en »Temadrøftelse om det faglige grundlag for den fremtidige miljøregulering« ved Dansk Landbrugs første delegeretmøde i sidste uge gennemgik konsekvenser for afgrødeudbytterne i dansk landbrug.

Med flere kurver og tabeller over udbyttetabet ved nedbringelse af kvælstoftabet viste Leif Knudsen, at den udbyttenedgang, der har vist sig efter den første halvering af kvælstoftabet siden Vandmiljøplan I fra 1986, vil udvikle sig. Det kan sluge det nuværende dækningsbidrag både én og to gange, hvis der skal ske endnu en halvering af kvælstoftabet samt dertil et mindre tab af fosfor.

Forsøgene bag tallene og beregningerne af konsekvenserne blev ikke bestridt af repræsentanten fra Skov- og Naturstyrelsen, kontorchef Søren S. Kjær, der er uddannet agronom.

- Tallene står til troende. I modsætning til Vandmiljøplan I, hvor myndighederne fik kritik for en lukket beslutningsproces, har vi før Vandmiljøplan III besluttet, at alt skal lægges åbent frem. Vi har regnet på endnu en halvering af kvælstoftabet, men det er ikke ensbetydende med, at det er hensigten. Vi har også regnet på konsekvenserne af en reduktion på 25 procent og 10 procent. Det er ærgerligt, at nogle udnytter åbenheden til at løbe med en halv vind, svarede Søren S. Kjær.

Leif Knudsen lod ikke den beskyldning hænge i luften. Han rejste sig straks og gjorde klar til at indtage talerstolen:

- Ser man på de planlagte målsætninger i Vandrammedirektivet, er det nødvendigt med yderligere en halvering.

Under sit indlæg havde Søren S. Kjær et spørgsmål til landbrugets krav om ensartet behandling i de forskellige amter:

- Hvilket niveau er det I ønsker, Fyns Amts niveau eller Århus Amts niveau?

Til det svarede Hans Peter Steffensen, LandboSyd, fra salen:

- Jeg vil foretrække Flensborg Amts niveau. I skal passe på med udmeldinger om at de kommende krav »kun« vil koste syv procent af hvert slagtesvins pris. Det er to gange mit dækningsbidrag.

Viceformand i Dansk Landbrug, Henrik Høegh, rundede drøftelserne af:

- Reglerne gælder først fra 2009. Vi må kræve, at amterne ikke ser på målsætningen ved tildeling af dyreenheder, så længe loven endnu ikke er vedtaget.

Fødevareministeriet og Miljøministeriet afholder 11. december i »Landstingssalen« på Christiansborg en offentlig konference om Vandmiljøplan III. Nærmere detaljer om konferencen og de offentliggjorte dokumenter om Vandmiljøplan III kan læses på:

Læs også