Separation er en dyr løsning på landbrugets fosforproblem

Derimod kan lavteknologisk separation af gylle, være interessant for svineproducenter, der ønsker at udvide produktionen i meget husdyrintensive områder. Meromkostningerne er her beregnet til 20 kr. pr. tons.

Ved at separere gyllen behøver ekspanderende bedrifter ikke at købe så meget jord som tidligere. Pengene kan derfor i stedet bruges på et separations-anlæg, men investeringen er kun rentabel hvis jordprisen i området er over 130.000 kr. pr. ha.

Interessen for separation af gylle skal ses i lyset af, at fosfortilførselen i Danmark alene fra husdyrgødningen overstiger planternes behov. En æn-dring i fodringen er påkrævet, men ikke nok. En bedre udnyttelse af alt fosfor kræver, at en del af husdyrgødningen transporteres fra Jylland til Sjæl-land. Ved brug af separation reduceres dette transportbehov med ca. 80 pct. Imidlertid udgør afsætning af den fosforholdige fraktion i dag et stort problem. Det er endvidere tvivlsomt om separation af gylle betyder, at den samlede kvælstofudnyttelse forbedres markant.

Erfaringerne fra de få fuldskalaanlæg, der er etableret, vil sammen med lovgivningen og indtjeningen i svineproduktionen være meget afgørende for antallet af anlæg i fremtiden. Det vurderes, at en del af de fremtidige separa-tionsanlæg vil blive etableret i tilknytning til biogasanlæg, da der her behandles store mængde gylle, hvilket reducerer omkostningerne pr. tons.

Læs også