Bedre driftsresultat og store investeringer i heltidslandbruget

Driftsresultatet skal aflønne landmandsfamiliens arbejde på bedriften og indskudt kapital.

Forbedringen i driftsresultatet skyldes især meget gunstige svinepriser, der i 2001 toppede i denne omgang.

For heltidsbedrifter med svin steg driftsresultatet dermed markant fra 383.000 kr. til 625.000 kr., men det skal erindres, at driftsresultatet var negativt i både 1998 og 1999.

For heltidsbedrifter med kvæg blev driftsresultatet 114.000 kr. Det er det laveste i de seneste 5 år, hvilket skyldes, at driftsomkostningerne steg mere end bruttoudbyttet, og at renteudgifterne steg som følge af øgede investeringer.

Inden for heltidslandbruget var der som i de foregående år en betydelig større lønningsevne pr. time ved stigende bedriftsstørrelse, hvilket indikerer øget effektivitet og dermed lavere ressourceforbrug pr. produceret enhed. For mindre kvægbedrifter var lønningsevnen således blot 20 kr. pr. time mod 92 kr. for store kvægbedrifter, mens den for store svinebedrifter var 242 kr. Effektivitetsforskellene indikerer, at den hidtidige kraftige strukturudvikling kan forventes at fortsætte i de nærmest kommende år.

Investeringerne i landbrugsaktiver steg med 16 pct. til 661.000 kr. pr. heltidsbedrift. Investeringerne var stigende for alle hoveddriftsformerne og navnlig store på de større bedrifter. Her kunne investeringerne ikke dækkes af egenfinansieringen, hvilket betød en låntagning næsten udelukkende i form af realkreditlån.

Låntagningen bestod af en betydelig optagelse af Euro-lån og til dels rentetilpasningslån i danske kroner, mens der netto blev indfriet et betydeligt antal almindelige realkreditlån.

Selvom landmandsfamiliens løbende opsparing på den gennemsnitlige heltidsbedrift over den seneste 5-års periode samlet set kun har udgjort ca. 100.000 kr. er egenkapitalen mere end fordoblet fra 2,4 mio. kr. til 5,2 mio. kr. Hovedårsagen er udover stigende bedriftsstørrelse betydelige kapitalgevinster på aktiverne, især prisstigning på fast ejendom.

For de knap 23.000 deltidsbedrifter faldt driftsresultatet en anelse til –30.000 kr. og var dermed negativt som i de foregående 4 år. Den gennemsnitlige arbejdsindsats ved landbruget udgjorde 850 timer og gav dermed plads til en betydelig indkomst uden for landbruget. Den løbende indkomst steg for deltidslandmandsfamilien fra 345.000 kr. til 366.000 kr., også som følge af lavere renteudgifter.

Læs også