Mindre tab af ammoniak

Fire ud af fem landmænd lægger gyllen ud med nedfælder eller slæbeslanger. Hver femte landmand anvender bredspreder, men han hører til blandt de mindre husdyrbrugere. Kun 13 pct. af gyllen blev således bredspredt, mens hele 21 pct. blev nedfældet - i Jylland nåede andelen endog op på 25 pct.

Det er nogle af hovedresultaterne fra en undersøgelse af landbrugets udbringningspraksis foretaget af analyseinstituttet GfK Danmark for Landboforeningerne. Konkret blev landmændene bedt om at angive, hvordan husdyrgødningen blev udbragt, hvornår på året, og hvorvidt gødningen blev udbragt i voksende afgrøder eller på bar mark.

Viceformand i Landboforeningerne, Henrik Høegh, glæder sig over, at anvendelsen af slæbeslanger og nedfældere er mere udbredt end hidtil antaget. Det giver et mindre tab af ammoniak til omgivelserne, hvilket er godt for naturen og miljøet, påpeger han.

Da over 70 pct. af husdyrgødningen håndteres som gylle, har den stigende anvendelsen af slæbeslanger og nedfældere da også bidraget til reduktion af miljø- og naturpåvirkningen. Det gennemsnitlige ammoniaktab for 2002 er således estimeret til 11 pct. af det udbragte kvælstof i husdyrgødningen. I 1985 udgjorde den tilsvarende andel godt 17 pct.

Nedfælderne, hvorfra ammoniaktabet er meget lille, er mest udbredt i Jylland, hvor både husdyrholdet og husdyrkoncentrationen er størst. Det betyder gunstigere forhold for den jyske natur og miljø, fordi en stor del af ammoniakken afsættes tæt på kilden.

Selv om Henrik Høegh glæder sig over den positive udvikling, er han sikker på, at der kan opnås endnu bedre resultater.

Forventningen skyldes flere forhold. Dels vil forbuddet mod bredspredning af gylle og ajle pr. 1. august 2003 betyde en gunstig effekt på ammoniaktabet. Dels er vi på grund af et stort kvælstof-underskud i gødningsplanen pisket til at holde hus med kvælstoffet. Og endelig forskes der intenst for at nedsætte ammoniakfordampningen fra vores staldanlæg.

Læs også