Regelforenkling: Landbruget siger ja til et lettere liv

Han finder det positivt, at der nu tages fat på en række af de barrierer, der er på arbejdsmar-kedsområdet. Et smidigere og enklere system er en forudsætning både for øget arbejdsudbud og for at sikre lysten til at være selvstændig erhvervsdrivende. Peter Gæmelke fremhæver i den forbindelse forslagene om enklere sygedagpengeregler, løntilskudsordninger og afskaffelse af arbejdsgiverens pligt til at holde løn tilbage.

Som stort eksporterhverv glæder landbruget sig også over, at der lægges op til at forenkle ad-ministrationen. Elektronisk behandling af eksportstøtteansøgninger og en enklere kontrol i forbindelse med eksportdokumenter vil være med til at sikre både hurtigere og mere effektiv sagsbehandling fremover.

En række af regeringens landbrugsrettede forslag hilses også velkommen - faktisk matcher de mange af erhvervets egne højt prioriterede ønsker til regelforenkling. Gæmelke peger her på en kommende Vandmiljøplan III, som bl.a. bør rydde op i de meget indviklede gødningsregler. Også forenkling af landdistriktsstøtteprogrammet er en god idé, men Peter Gæmelke vurderer dog, at det ikke er tilstrækkeligt med forenkling. Landdistriktsordningerne skal gennemgås, så de bliver mere anvendelige og dermed i højere grad kan være med til at opfylde målsætninger om at forbedre natur og miljø.

- På økologiområdet bakker landbruget op om en forenkling af støttereglerne. Endelig vil det være en stor lettelse, hvis regeringen imødekommer vores ønske om at forenkle momsreglerne for virksomheder, der drives delvist økologisk.

- Det er positivt, at regeringen lægger op til en løbende indsats på forenklingsområdet, og det er vigtigt, at arbejdet sker i løbende dialog med alle parter - også med landbruget. F.eks. kan vi pege på behov for forenklinger inden for VVM-administrationen af husdyrbrug. Ligeledes efterlyser vi, at regeringen tager fat i en forenkling af hele tilbageføringskomplekset omkring de grønne afgifter, siger Peter Gæmelke.

Læs også