Naturudspil uden jordforbindelse

Det nu nedlagte Naturråd har netop offentliggjort en rapport om landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser.

I rapporten konkluderes det, at skal naturarealernes tålegrænser overholdes, skal omkring en tredjedel af landbrugsarealet omlægges til naturformål, svineproduktionen skal reduceres og kvælstoffet skal udnyttes bedre.

- Dette er ren overbudspolitik i forhold til de konklusioner og anbefalinger, som Wilhjelmudvalget - hvor også Naturrådet deltog - kom frem til for et år siden, siger viceformand i Landboforeningerne, Henrik Høegh.

Det fremgår af Wilhjelmudvalgets rapport, at den gennemsnitlige belastning med ammoniak udgør ca. 15 kg kvælstof pr. ha årligt. Heraf kan de godt 7 kg henføres til dansk landbrug, og den resterende del stammer fra kvælstofilter fra energi- og trafiksektoren samt fra udenlandsk ammoniakemission. Selv om al dansk landbrugsproduktion ophørte, ville bidraget fra øvrige kilder stadig overskride tålegrænsen for særligt sårbare naturtyper som for eksempel højmoser og lobeliesøer.

Derfor får vi ikke et Danmark som i 1950´erne eller som for 100 år siden ved at nedlægge en tredjedel af dansk landbrug - og udviklingen af velfærdssamfundet med større byområder, mere trafik, et langt højere energiforbrug og et effektivt landbrug hverken kan eller skal gøres om.

- Dansk landbrug har gjort en stor indsats for at reducere udledningen af næringsstoffer til det omgivende miljø. Det er naturligvis en udvikling, som vi kan og skal fortsætte, mener Henrik Høegh.

I Wilhjelmudvalgets rapport fremgår det, at udslippet af ammoniak fra landbruget er reduceret med mere end 30 pct., og salget af handelsgødning er faldet med 37 pct. de sidste 15 år, mens mængden af næringsstoffer i husdyrgødningen har været stabil.

- Udfordringen består nu i at sikre en udvikling mod lavere miljøbelastning og en fornuftig hensyntagen til naturen - både i landbruget og i andre sektorer, slutter Henrik Høegh.

Læs også