Rekordår for landbrugseksporten

Udviklingen viser, at landbruget fortsat formår spiller en central rolle for dansk økonomi. Da landbrugseksporten er karakteriseret ved kun at kræve en mindre import, vil eksporten på 59,5 mia. kr. have en valutaskabende effekt på 44 mia. kr.

Den største fremgang er sket inden for eksporten af svin, slagtefjerkræ og ost. Til gengæld blev 2001 året, hvor BSE krisen kunne ses på betalingsbalancen. Dels faldt eksporten af okse-kød med 578 mio. kr., dels bortfaldt eksporten af kød- og benmel.

De eksporterede mængder har for de fleste produkters vedkommende ligget stabilt eller været faldende, dog med undtagelse af svinekød, ost og smør. Det understreger, at rekorden i høj grad skyldes gode konjunkturer for landbrugs- og fødevarer på de internationale markeder.

Eksporten af svinekød og produkter af svin bød med en fremgang på 4,5 mia. kr. på den kraf-tigste stigning. Sammenlagt har disse produkter nu en eksportværdi på 29 mia. kr. De største stigninger skete til Storbritannien, Tyskland, Japan og Italien.

Fremgang i eksporten af fjerkrækød blev på 270 mio. kr. svarende til en stigning på 20 pct. Stigningen skete især til det europæiske marked, hvor alene Sverige importerede 80 pct. mere fjerkrækød fra Danmark. Stigningen i eksporten til Sverige kan tages som et udtryk for aner-kendelse af den danske indsats for at nedbringe forekomsten af salmonella i fjerkrækød.

Eksporten af oksekød faldt som følge af BSE-krisen, dog kun knap så kraftig som det fremgår af figuren. Problemer med registrering af den interne vareomsætning i EU betyder, at en andel af oksekødeksporten endnu ikke er medtaget i eksportstatistikken.

Stigningen i eksporten af svine- og fjerkrækød skal ligeledes ses i lyset af BSE-krisen og ud-bruddet af mund- og klovsyge.

Eksporten af mejeriprodukter er under ét steget med 515 mio. kr. og udgør nu 10,3 mia. kr. Udviklingen dækker over et fald i eksporten af mælkepulver, en beskeden stigning i eksporten af smør og en meget kraftig stigning i osteeksporten. Alene til Tyskland blev der eksporteret for 233 mio. kr. mere ost i 2001. Men også Storbritannien, Sverige og Spanien øgede deres import af oste fra Danmark.

De senere års gode priser på skind af mink og ræv holdt i 2001, og eksporten af disse produk-ter blev på 3,2 mia. kr., heraf blev de 2 mia. kr. eksporteret til Hongkong. Hongkong virker i den sammenhæng som port til det kinesiske marked, hvor en stor del af verdens pelse syes.

Der kan noteres en stigning i eksporten af vegetabilske produkter svarende til 214 mio. kr. Dermed blev eksporten af vegetabilske produkter samlet på 9,6 mia. kr. Stigningen dækker over et fald i eksporten af korn på 168 mio. kr., en stigning i sukkereksporten på 86 mio. kr.

Den øgede eksport er sket trods et fald i eksportstøtten på mere end 1 mia. kr. Dermed er eks-portstøtten faldet fra et niveau på knap 6 mia. kr. i starten af 1990 til 2 mia. kr. nu. Støtten til eksport af svinekød er faldet med 375 mio. kr. og udgør nu 108 mio. kr., Støtten til mejeripro-dukter faldt med 275 mio. kr. i år 2001.

Læs også