Gartneriernes driftsresultat faldt i 2001

Investeringerne var præget af pessimisme, idet der var et fald på godt 30 % til 201.000 kr. pr virksomhed. Investeringerne var i 2001 lavere end afskrivningerne, hvilket er en indikation for, at der for erhvervet som helhed er sket en vis nedslidning af produktionsapparatet.

Til gengæld faldt gældsprocenten på et år med 4 procentpoint til 50 ultimo 2001. Til sammenligning var gældsprocenten 59 ved udgangen af 1997. Faldet skyldes først og fremmest kapitalgevinster, som især kan henføres til stigninger i ejendomsvurderingerne. Således har der i løbet af fem år været kapitalgevinster på de materielle aktiver på godt 1,3 millioner kr. pr. gartneri. Dette sammen med opsparing på knap 400.000 kr. svarer stort set til stigningen i egenkapital i perioden.

Prisen på arbejdskraft er gennemgående steget mere end prisen på gartneriprodukter. Fx. steg prisen på arbejdskraft i potteplantegartnerierne med 17 pct. mellem 1997 og 2001, mens prisen på potteplanter i samme periode steg med 1 pct. Arbejdsomkostningernes andel af bruttoudbyttet ændrede sig ikke væsentligt i denne periode, og der må således være sket en stigning i arbejdskraftens effektivitet.

Statistikken for 2001 er baseret på 310 regnskaber, som er repræsentativt udvalgt blandt 1800 virksomheder med gartneri, frugtavl eller planteskole. Publikationen kan hentes på hjemmesiden www.foi.dk, klik Data og statistik, Gartneri og Gartneriregnskabsstatistik 2001. Endvidere findes mere detaljerede tabeller på hjemmesiden. Den trykte publikation ventes at foreligge ultimo november.

Læs også