Husker du at orientere dine lejere om afgørelser i ejendommen?

Hvis du driver udlejningsvirksomhed ved siden af dit landbrug, bør du være obs på den både indviklede og omfattende lovgivning på området. Som udlejer skal du se dig godt for, hvis du ikke uforvarende vil havne i fedtefadet.

Af chefjurist Rikke Bjerre Gade, Patriotisk Selskab

Som udlejer bør du sætte dig grundigt ind i de regler og formkrav, der findes for boligudlejning. Lejelovgivningen har primært til formål at beskytte lejer, og konsekvenserne kan være alvorlige, hvis din udlejningsvirksomhed ikke drives lige efter bogen.

Efterspillet ved afgørelser i huslejenævn eller boligret

I situationer, hvor du som udlejer ikke har kunnet løse en uenighed med lejer i mindelighed, og der derfor bliver truffet afgørelse af huslejenævn eller boligret, skal du være opmærksom på, at sagen ikke stopper med denne afgørelse.

For det første skal afgørelsen naturligvis efterkommes. Hvis du som udlejer gentagne gange tilsidesætter reglerne i lejelovgivningen, kan du fratages retten til at administrere din egen ejendom. Det gælder for eksempel, hvis du tre gange inden for to år har undladt at efterleve en endelig afgørelse fra huslejenævnet.

Afgørelsen træffes af Grundejernes Investeringsfond på baggrund af en indberetning fra det lokale huslejenævn i kommunen.

Pligt til at orientere andre lejere om afgørelser

For det andet har du som udlejer pligt til at orientere andre lejere i ejendommen om afgørelser, der giver helt eller delvist medhold til lejeren (dog ikke husordenssager), uanset om det er huslejenævn, boligret eller anden instans, der har truffet afgørelsen.

Du har pligt til at orientere alle beboerne i ejendommen eller beboerrepræsentationen, hvis en sådan findes i ejendommen. Det skal ske skriftligt (gerne digitalt) senest to uger efter udløbet af klage- eller ankefristen i afgørelsen. Her skal du oplyse tvistens emne og afgørelsens resultat samt vedlægge en kopi af afgørelsen. Bemærk, at denne jf. GDPR-reglerne skal være anonymiseret.

En grov tilsidesættelse af orienteringspligten kan føre til, at der indledes en straffesag mod udlejer. Udlejer kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder.

Læs også