Er det muligt at beskytte sin formue mod kreditorerne?

Svaret på spørgsmålet i overskriften er, at det under visse forberedte omstændigheder er en mulighed at beskytte formuen, men at det ikke kan ske, hvis virksomheden er i økonomisk uføre.

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

I en tid, hvor mange virksomheder kan have økonomiske udfordringer, er det relevant at vide, om det er muligt at beskytte den opbyggede formue mod kreditorforfølgning.

Hvem hæfter for hvad?

Det er væsentligt, at der er klarhed over, hvem der hæfter for hvilken gæld. Det er centralt om ejeren af virksomheden hæfter personligt for en gæld eller om det er et selskab ejet af ejeren, der hæfter. Det er også væsentligt, om det er driftsselskabet eller et eventuelt holdingselskab, som hæfter for gælden. 

Kreditor kan kun inddrive gælden hos den person eller det selskab, som juridisk hæfter for gælden. Hvis et selskab hæfter, sker det med baggrund i den ansvarlige indskudskapital og selskabets egenkapital. En selskabshæftelse er begrænset til de aktiver, der er i selskabet, og konsekvensen for ejeren er i værste fald, at indskudskapitalen går tabt. Der kan også være en subsidiær hæftelse i form af en personlig kaution fra ejeren for selskabets forpligtelser, og det skal undersøges grundigt.

Ved en personlig hæftelse, hæfter personen med alt, hvad vedkommende ejer. Selvom hæftelsen kan påhvile et selskab, kan en ejer komme til at hæfte personligt via et ledelsesansvar, hvis der er foretaget ledelsesmæssige dispositioner, der har forøget tabet for selskabets kreditorer. Det ses typisk i de tilfælde, hvor en virksomheds økonomi bliver håbløs og ledelsen på trods af denne viden alligevel fortsætter med at stifte gæld ved at drive virksomheden forbi håbløshedstidspunktet. De interesserede kan læse mere om håbløshedstidspunktet på Storm Advokatfirmas hjemmeside.

Kan formuen beskyttes mod kreditorer?

Det korte svar er, at det afhænger af den økonomiske situation. Hvis man med sikkerhed er solvent og dermed kan betale sine gældsforpligtelser i takt med at betalingstiden indtræder, kan man foretage almindelige dispositioner og omlægninger af sine virksomheder.

Hvis ikke virksomheden er solvent, er mulighederne langt mere begrænset

Det er lovligt at omdanne en personligt ejet virksomhed til en selskabsejet virksomhed, hvorefter selskabet – og ikke ejeren personligt – hæfter for gælden.

Herefter hæfter virksomhedsejeren ikke personligt for den gæld, der relaterer sig til virksomheden. Virksomhedens kreditorer kan derfor kun forsøge at få sine tilgodehavender i de værdier, som selskabet ejer. Det hus og den bil, som virksomhedsejeren ejer privat, kan selskabets kreditorer ikke få ret til, med mindre virksomhedsejeren har stillet en personlig kaution over for kreditoren. Omdannelsen kræver, at de kreditorer, der er på omdannelsestidspunktet, giver sit samtykke. 

Hvis en person, virksomhed eller selskab går konkurs, vil en væsentlig del af kurators opgaver være at undersøge, om der er givet gaver tiden før konkursens indtræden. Gaver, som er givet indtil seks måneder før en konkurs, kan uden videre omstødes. Det betyder, at den begunstigede skal tilbagelevere gaven til konkursboet.

Hvis gaven er givet til en nærtstående, for eksempel ægtefælle, børn, søskende og lignende, kan omstødelse ske uden tidsbegrænsning, med mindre den begunstigede kan bevise, at gavegiveren ikke blev insolvent ved gavedispositionen. Almindelige lejlighedsgaver er undtaget fra omstødelsesreglerne. 

Pensionsordninger

Pensionsopsparinger er beskyttet mod kreditorforfølgelse indtil udgangen af den måned, hvori pensionsejeren fylder 70 år. Fristen for at starte udbetalingerne kan forlænges til udløbet af den måned, hvori pensionsejeren fylder 75 år. Herefter vil beskyttelsen mod kreditorforfølgning ophøre.

Indbetalinger på pensionsordninger kan i visse tilfælde også omstødes ved en konkursbehandling. Husk samtidig på, at udbetalinger fra pensionsordninger beskattes på udbetalingstidspunktet. Det kan derfor være en skattemæssigt dyr løsning at foretage pensionsindbetalinger, hvis indskuddet allerede er beskattet eller er skattefrit på grund af underskudsfremførsel.

Det gode råd

Som bekendt er en god forberedelse en halv sejr og det gælder i særdeleshed i forhold vedrørende virksomhedens økonomiske tilstand og forventede scenarier for udviklingen.

Som virksomhedsejer kan det være en god udnyttelse af tiden med Covid-19-nedlukninger at danne sig et overblik over virksomhedens hæftelser, virksomhedens økonomiske muligheder og samtidig også få tjekket, om virksomhedens juridiske forhold er ajourførte.

Svaret på spørgsmålet i overskriften må derfor være, at det under visse forberedte omstændigheder er en mulighed at beskytte formuen, men at det ikke kan ske, hvis virksomheden er i økonomisk uføre.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også