Højesteret har talt – og det har betydning for næste generation

Indrømmet, denne klumme er en kende teknisk. Ikke desto mindre har den stor betydning, hvis I står over for et generationsskifte, hvor der indgår udlejningsejendomme.

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

Højesteret har i en afgørelse fra 1. september i år taget stilling til, hvorvidt udlejning af et stuehus på en landbrugsejendom er selvstændig virksomhed i relation til, at der kan foretages skattemæssig succession i et generationsskifte. Altså, at generation ét ikke skal betale skat af fortjenesten ved salget, hvis køberen er generation to og accepterer at overtage den udskudte skat.

Datter overtog landbrugsejendom

Omstændighederne var således, at sælger overdrog en landbrugsejendom til sin datter i de gode gamle dage, hvor der var indført en reduceret boafgift (reglerne er ophævet igen).

Efter de daværende regler kunne man under visse omstændigheder overdrage en landbrugsejendom til en reduceret boafgift, hvis det var en selvstændig virksomhed.

Udlejning af fast ejendom er som hovedregel ikke skattemæssigt en selvstændig virksomhed, men udlejning af landbrugsejendomme og skovejendomme er undtaget fra hovedreglen og er alligevel blevet betragtet som selvstændig virksomhed.

Gør delvist op med princip

Dette gamle princip har Højesteret nu gjort delvist op med i sin afgørelse.

Konkret var der tale om udlejning af stuehuset på en landbrugsejendom, og denne udlejning havde ingen tilknytning til landbrugsdriften i øvrigt.

På den baggrund fandt Højesteret konkret og efter en samlet vurdering af forarbejder, love og de faktiske forhold, at denne del af overdragelsen til datteren ikke var overdragelse af en selvstændig virksomhed i skattemæssig henseende. Dermed fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for en reduceret boafgift.

Skattestyrelsens blik rettet mod udlejning

Selvom de konkrete bestemmelser om den reducerede boafgift er ophævet, kan det forventes, at Skattestyrelsen vil være specielt opmærksom på, hvorvidt overdragelse af udlejede stuehuse uden tilknytning til landbrugsvirksomheden fremover vil være en såkaldt passiv virksomhed. Derfor kan der være forøget risiko for, om der kan ske skattemæssig succession.

Inden der gennemføres et generationsskifte, skal man derfor alliere sig med erfarne rådgivere og samtidigt søge at foretage en skattemæssig sikring af aftalen. Enten ved at anmode om en bindende forhåndsbesked, inden handlen gennemføres, eller indgå handlen med et samtidigt og tydeligt skatte-forbehold.

- Dette gamle princip har Højesteret nu gjort delvist op med i sin afgørelse

Som nævnt indledningsvist blev det denne gang en lidt teknisk klumme. Skulle man sidde tilbage med et brændende ønske om at dykke yderligere ned i dommen, kan den læses lige her:

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2023/9/gaveafgift-ved-overdragelse-af-stuehus-paa-landbrugsejendom/

Læs også