Aarhus Universitet: Tab i forbindelse med sygdomme er stærkt undervurderet

Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet er leder på et nyt stort samarbejdsprojekt, der har til formål at gøre det lettere for landmanden tidligt at sætte ind med de mest værdiskabende forebyggende tiltag, hvad angår sundhed og økonomi.

Aarhus Universitet står i spidsen for nyt GUDP-projekt »KlimaKS«, som skal bidrage med nye værktøjer, der skal lette landmanden i bestræbelserne på at forebygge sygdomme hos malkekøerne. Det oplyser de på deres hjemmeside.

Det kommer til at gavne både køernes velfærd, landmandens økonomi og ikke mindst klimaet, lyder det fra universitetet.

Sygdomme hos malkekøer, som eksempelvis yverbetændelse, stofskifte- og klovlidelser, går nemlig ikke alene ud over dyrenes velfærd, men det øger også klimabelastningen fra mælkeproduktionen, fordi effektiviteten og køernes holdbarhed bliver ringere.

Aarhus Universitet peger på, at de ovennævnte sygdomme hos malkekøer kan forebygges med mange forskellige tiltag, men forskning viser, at det sker for sjældent.

Dette, mener de, blandt andet skyldes, at forekomsten af sygdomme, samt tabene forbundet hermed, undervurderes betydeligt – i nogle tilfælde helt op til 50 procent. Det får ifølge universitetet den konsekvens, at tiltagene ikke vurderes som økonomisk attraktive af landmanden og derfor ikke bliver iværksat.

Aarhus Universitet fremhæver yderligere en årsag til, at forebyggende tiltag ikke udnyttes optimalt. Nemlig, at landmanden ikke kender omkostningerne ved sygdomsforebyggelse.

Derudover oplever de, at ændringer i sygdomsforekomst opdages så sent, at fokus flyttes hen mod behandling i stedet for forebyggelse. Samtidig mener de, at anbefalingerne om forebyggelse er for generelle og ikke tager nok udgangspunkt i den enkelte landmands konkrete situation.

To nye værktøjer på vej

- For at motivere landmanden til at øge fokus på sygdomsforebyggelse, vil vi derfor i projektet udvikle to nye værktøjer, som kan give landmanden anvisninger til, hvordan sygdomme kan forebygges ved at anvende information, der bygger på besætningens egne data, fortæller professor Søren Østergaard, som er leder på projektet.

Han tilføjer, at det, modsat tidligere værktøjer, vil give landmanden et overblik over, om specifikke tiltag til sygdomsforebyggelse kan tjenes hjem.

De to nye værktøjer er henholdsvis et nyt system til besætningsspecifik sygdomsovervågning og tidlig forebyggelse »Surveil« samt et nyt beslutningsstøttesystem »KlimaKS-dashboard« til prioritering af forebyggelsestiltag under hensyntagen til klima og økonomi.

Aarhus Universitet oplyser, at de to nye værktøjer med udgangspunkt i landmandens egne data, forhold og præferencer skal kunne overvåge besætningens belastning af køernes energistofskifte i den første del af laktationen.

Endvidere skal de afdække årsagsforhold samt konsekvenser og dermed udstyre landmanden med besætningsspecifik beslutningsstøtte til forebyggelse og behandling af eventuelle sygdomme.

Bedre ressourceudnyttelse med de nye værktøjer

Ifølge Søren Østergaard vil anvendelsen af de to værktøjer medføre, at landmanden får udnyttet sine ressourcer mere effektivt, hvilket vil bidrage til bedre sundhed, klima og økonomi.

Aarhus Universitet forventer således, at de to nye værktøjer vil være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling af landbruget.

- Dels fordi de øger fokus på forebyggelse af sygdomme og tidlig indgriben – og dels fordi vi får kvantificeret økonomi og klimaeffekten af sygdom og sygdomsforebyggelse. Klimagevinsten kommer især via mere effektive køer, som lever længere. Det vil øge motivationen til mere forebyggelse hos landmanden og samtidigt bidrage til større arbejdsglæde og lavere antibiotikaforbrug, uddyber Søren Østergaard.

De to nye værktøjer

Surveil er et værktøj til en samlet overvågning af:  

  • De tre væsentligste sygdomskomplekser

  • Afdækning af årsagsforhold 

  • Udpegning af mulige sygdomsforebyggende tiltag

Værktøjet kombinerer besætningens data og dyrlægens observationer med mælkeprøver. Når overvågningen signalerer sygdomsproblemer vil disse blive afdækket ved hjælp af blodprøver.

Dyrlæger&Ko ejer dette output og sikrer udbredelsen til malkekvægsbesætninger.

 

KlimaKS-dashboard er et værktøj, som kvantificerer effekten af sygdomsforebyggende tiltag på:

  • Sygdomsforekomst
  • Økonomi 
  • Klima

Dermed kan landmanden prioritere og optimere sygdomsforebyggelsen.

SimHerd A/S ejer dette output og sikrer udbredelsen til malkekvægsbesætninger primært via dyrlæger og rådgivere.

Kilde: Aarhus Universitet

 

Læs også