Sidste slæt må ikke tages for sent

De ekstra høje vækstrater i sensommeren udligner mange steder tabet fra forsommerens tørke. Seges Innovation giver en rettesnor for, hvornår man skal bjærge sidste slæt.

Tidspunktet for sidste slæt er et kompromis mellem vækstrate og gode forvejringsforhold. Det bliver påpeget i det seneste KvægNyt.

Væksten i græsset skal gerne være aftaget, så græsset opnår en længde på 10 centimeter i starten af november – hverken mere eller mindre, bliver det konkluderet.

- Tages sidste slæt efter medio oktober, øges risikoen for, at græsset bliver for kort og mere udsat for udvintring ved barfrost. Dette var tilfældet i december 2022, fortæller Torben Spanggaard Frandsen, Seges Innovation til KvægNyt og fortsætter:

- Bliver græsset for langt, er der øget risiko for sneskimmel i vintre med længerevarende snedække,

Flere forsøg fra milde vintre i 2017-2019 viste ifølge KvægNyt, at der var tendenser til et merudbytte i næste års første slæt ved høst 10. oktober frem for 1. eller 25. november.

Forskel på græsarter og blandinger

Det slås fast, at der er forskel på græsarternes modtagelighed for sneskimmel. Græsblandinger med en stor andel strandsvingel er ret robuste over for sneskimmel og kan overvintre med en relativt stor afgrødemængde uden risiko for udvintring.

- Blandinger med en stor andel af almindeligt rajgræs er derimod mere modtagelige og har typisk noget tættere plantebestand end rajsvingelbaserede blandinger. Derfor skal rajgræsblandinger ikke overvintre med stor afgrødemængde, pointerer Torben Spanggaard Frandsen.

Det fremgår af KvægNyt, at modtageligheden for sneskimmel stiger med græsmarkens alder og jordens kvælstofindhold. Derfor er nyudlagte marker mere tolerante over for sneskimmel ved overvintring med stor afgrødemængde og bør som udgangspunkt ikke høstes, hvis der er risiko for spordannelse i de nye marker.

Fantastisk græsensilage

Sidste slæt har oftest et højt indhold af råprotein og er let fordøjelig. Derfor kan den blive fantastisk græsensilage til malkekøer, hvis den bliver forvejret tilstrækkelig.

- Jo senere slættidspunkt, jo kortere dage og forvejringsmuligheder. Generelt anbefaler vi, at sidste slæt tages ved førstkommende lejlighed med gode fortørringsforhold efter omkring 25. september, siger Torben Spanggaard Frandsen.

Er der tilført større mængder gylle eller gødning efter tredje eller fjerde slæt, kan tidspunktet skubbes en uge. Er uheldet ude, og sidste slæt bliver vådt, kan der tilsættes homofermentativt ensileringsmiddel.

Græsensilagen kan også opfodres relativt hurtigt, så risikoen for smørsyregæring og clostridier begrænses mest muligt.

Læs også