Ny undersøgelse: Mange fund af PFAS på græsmarker

Græs på 60 kystnære engarealer indeholder PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdi for foder. Det kan betyde, at græsset er uegnet som fodermateriale.

Alt i alt blev der fundet  overskridelser af Fødevarestyrelsens indikatorværdier for indhold af PFAS i græs i 54 ud af de 67 lokaliteter, der er blevet undersøgt. Kilde: Niras Fundene skaber bekymring hos Søren Christensen, formand for Landboforeningen Vestjysk.

En række engarealer tæt på kysterne kan være udsat for PFAS-forurening i en grad, så enggræsset er uegnet til foder.

Det viser en ny undersøgelse, som Niras har lavet for Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. 

- På Harboøre Tange er der målt høje indhold af PFAS i kød fra kreaturer, som har græsset på strandengene, og der er påvist høje indhold af PFAS i vildt, som har levet på Harboøre og Agger Tange

Niras-rapport

I undersøgelsen blev der taget prøver af græs og overfladevand på 67 statsejede engarealer. Fødevarestyrelsens indikatorværdier var overskredet på 60 engarealer.

Der blev også analyseret for PFAS i prøver fra vandhuller på engene. Her blev der fundet PFAS over indikatorværdien på ni ud af i alt 47 arealer. Når der er tale om en såkaldt »indikatorværdi«, er det fordi viden om overskridelse af denne værdi ikke kan stå alene, men indikerer, at der kan være problemer med, at græsset anvendes som foder, og at det bør undersøges yderligere.

Diffus forurening

Prøverne blev primært taget i en afstand af op til én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. Desuden blev der taget syv prøver ved den østjyske kyst. 

- Resultaterne kunne tyde på, at der ud over punktkilder kan være tale om diffus forurening med PFAS, som blandt andet kan spredes fra havet til land. Der er tidligere fundet PFAS i vand og i havskum langs kysten, siger Jane Hansen, der er kontorchef i Miljøstyrelsen, i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Der er dog brug for yderligere undersøgelser af mulige kilder og spredningsveje for blandt andet at finde ud af, hvordan PFAS er udledt til og spredes via havet.

Højt indhold

I sommeren 2022 fandt Miljøstyrelsen og kommunerne PFAS i et stort antal vandprøver langs kysterne, dog under den vejledende grænseværdi for badevand.

Koncentrationerne af PFAS i prøverne har især været høje langs den jyske vestkyst, fremgår det af rapporten fra Niras. 

- På Harboøre Tange er der målt høje indhold af PFAS i kød fra kreaturer, som har græsset på strandengene, og der er påvist høje indhold af PFAS i vildt, som har levet på Harboøre og Agger Tange

Bekymret landboformand

Fundene skaber bekymring hos Søren Christensen, formand for Landboforeningen Vestjysk. Det skyldes blandt andet, at Naturstyrelsen har bortforpagtet noget af jorden til landmænd, der bruger jorden til afgræsning af blandt andet kvæg.

- Det bekymrer rigtig meget, for det kan komme til at ramme landbruget rigtig hårdt i forhold til den måde, vi producerer på. Det her er måske kun toppen af isbjerget, siger Søren Christensen til DR Nyheder. 

Læs også