Masterplanen er ejendommens grønne drejebog

Masterplanen, ejendommens idekatalog eller ejendommens drejebog, dækker planen der beskriver tiltag i det åbne land som have park, skov, småplantninger, søer indkørsel infrastruktur stier og veje mv. Hvis man har en gennemtænkt og sammenhængende plan undgås dyre fejldispositioner.

Allé med spidsløn.

Sø anlagt med fodboldgolf Solitære træer her skovfyr sætter karakter på landskabet Rhododendron-blomster i en smuk have.

Af Søren Paludan, Naturkonsulent

HAVE Procenten med planens tilblivelse er en kreativ proces mellem konsulent og ejer. Her fødes ideer og resultatet er ofte en drejebog, der bruges over en længere årrække, som Lars Hvidtfeldt udtrykte det men den for ham og hans families Masterplan.

 

Gårdens nærmiljø

Gårdens nærmiljø forstået som indkørsel, gårdsplads og have eller park er sammen med gårdens bygninger selve ejendommens sjæl. Ejendommens indkørsel, gårdsplads og have-park har en stor signalværdi.

Vi vil gerne have at førstehåndsindtrykket fortæller lidt om hvem vi er, det kan være skønhed, liv og børnevenlighed, det kan være stramme linjer og funktionalitet der signalerer, at der er orden på det hele.

Kreditforening, naboer, kollegaer og venner lægger mærke til det, og signalet er af stor betydning på hver sin måde til hver sin målgruppe. Men hvad måske er allervigtigst, er at skabe de rammer der sikrer, at vi som familie trives bedst muligt.

 

Beplantninger

Et skovstykke eller småplantninger og levende hegn tilfører altid nye dimensioner på en ejendom. På den regulære landbrugsejendom er der en balance mellem hvor meget areal man kan tage ud af driften sammenholdt med manglende indtjening og de jagt og herlighedsværdi tilplantningerne tilfører. På den mindre ejendom skal måske være plads til hestefolde eller et smukt engdrag og gode udsigter skal der også værnes om. Variationen mellem beplantninger og åbne arealer er af stor betydning.

 

Sammenhængende natur

Der må gerne være sammenhæng i naturarealer. Frem for at plante mange små arealer til er det bedre at etablere færre større og sørge for at der evt. er sammenhæng.

Det kan være at sikre at vandhul, remise og læhegn kommer til at hænge sammen og at ledelinjer tænktes ind i beplantningerne.

 

De åbne arealer

Hvis man har heste vil de åbne arealer på en mindre ejendom typisk være folde med græs. På en mindre ejendom uden dyr og hvor man ønsker stor naturværdi og at ejendommen er lette at passe kunne et engdrag frem for at udlægges i alm. rajgræs måske udlægges som en spændende blomstereng.

Blomsterenge og overdrevsarealer er smukke og giver et spændende insekt og sommerfugleliv og dermed også flere fugle. Også i skoven er der brug for åbne arealer. I den nyplantede skov bør indgå lysåbne arealer og stier kan som udgangspunkt anlægges som brede græsspor.

 

Søer, vandhuller og solitære træer

Enkeltstående træer i markskel eller på græsningsarealer er altid med til at give perspektiv

For både os og dyrene er et vådområde af uvurderlig værdi. For dyrene er det en forudsætning for liv. En lidt større sø især hvis den ligger så man kan se den fra huset ejendommen hæver typisk handelsværdien. Et vådområde er altid fyldt med liv så har man mulighed for at etablere en sø er det et ”must”. Søer og vandhuller bør placeres tæt huset og ved sammenhængende naturområder.

 

Et stisystem på ejendommen

En lille lystejendom på nogle få ha hvor meget er tilplantet skal have brede græsspor som man kan færdes på og opleve ejendommen indefra.

På den lidt større ejendom hvor der indgår alm landbrugsdrift kan et stisystem rundt på ejendommen typisk i markskel være af meget stor værdi. Sporet kan være anlagt som græsspor der slås.

Med et sådant system vil man komme rundt på ejendommen på en ny måde og give en helt anden oplevelsesværdi for hele familien. Samtidig vil disse spor være af stor værdi for vildtet

 

Masterplanen

Masterplanen er en helhedsplan for ejendommen og en fantastisk inspirationskilde, den afdækker muligheder og laves altid i tæt samarbejde med ejeren. Søren Paludans erfaringerne er at disse planer er et godt brugsværktøj og at man som ejer undgår dyre fejldisponeringer.

Læs også