Politisk interesse for landbrugets skattebetaling

Skatteminister Morten Bødskov (S) vurderer i et svar til politikere fra SF og Radikale Venstre, hvor stort et skatteprovenu, dansk landbrug bidrager med.

I hvilken udstrækning er det muligt at opgøre skatteprovenuet fra dansk landbrug inklusiv skatteprovenuet fra dansk svineproduktion henholdsvis dansk svineeksport?

Sådan lyder et spørgsmål til skatteministeren fra Zenia Stampe (RV), der den 20. marts stillede spørgsmålet gennem Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

 Nu er der kommet svar fra skatteminister Morten Bødskov (S) – men nok ikke så detaljeret, som Zenia Stampe havde håbet på.

- Det er ikke muligt at give en udtømmende opgørelse over skatteindtægter fra landbruget, lyder det fra skatteministeren, som heller ikke kan opgøre statens afledte indtægter fra dansk svineeksport.

Skatter

Det er dog ikke sådan, at Skatteministeriet intet ved om størrelsen af landmændenes skattebetaling, fremgår det af et tidligere svar fra ministeren til Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Her skriver han, at de samlede personskatter for selvstændigt erhvervsdrivende inden for landbrug udgjorde knap 4 milliarder kroner i 2017 ifølge Danmarks Statistik.

- Til sammenligning udgjorde personskatteindtægterne fra selvstændige inden for industri, bygge og anlæg cirka 3,5 milliarder kroner, mens indtægterne fra selvstændige inden for handels- og servicevirksomhed udgjorde cirka 17,5 milliarder kroner i 2017, skriver skatteministeren i svaret, og fortsætter:

- De samlede pålignede selskabsskatter for selskaber inden for landbrug, skovbrug og fiskeri udgjorde ifølge Danmarks Statistik knap 0,5 milliard kroner i 2017, mens det samlede selskabsskatteprovenu fra andre erhverv udgjorde knap 71,5 milliarder kroner.

- Det afspejler omtrent samme beskatningsniveau i procent af indkomsten. Cirka 15 procent af selskabsskatteprovenuet tilfalder kommunerne, mens resten tilfalder staten.

Afgifter

Udover indkomstskatter betaler landbruget en række skatter og afgifter knyttet til produktionsinputs, herunder miljø- og energiskatter, samt ejendomsskatter mv., fortsætter skatteministeren.

- For landbrug og gartneri udgjorde disse skatter og afgifter tilsammen knap 1,7 milliarder kroner i 2017.

Svaret fra skatteministeren kom på foranledning af et spørgsmål fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) stillet den 24. september sidste år.

Spørgsmålet lød:

- Vil ministeren oplyse, hvor stort et skatteprovenu landbrugserhvervet bidrager med til henholdsvis staten og kommunerne sammenlignet med andre erhverv?

I sit svar skriver skatteministeren, at »det ikke umiddelbart er muligt præcist at opgøre det samlede skatteprovenu fra landbrugserhvervet, herunder fordelingen på staten og kommunerne«.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

Læs også