Nye regler for jorddække fra 2023

Fra 2023 kommer der nyt krav om jorddække som led i den kommende landbrugsreform. Kravet gælder på bedrifter med omdriftsarealer og arealer med permanente afgrøder.

Fra 2023 kommer et nyt krav om jorddække. Kravet indgår i de kommende regler om konditionalitet og hedder GLM 6. Kravet skal forebygge bar jord i udsatte perioder i efteråret og om vinteren, hvor der er størst risiko for jorderosion og tab af organisk materiale og næringsstoffer fra jorden. 

Du skal sikre, at der er jorddække i tre fastlagte perioder efter høst på dine omdriftsarealer og arealer med permanente afgrøder. Arealer med omdriftsgræs og permanent græs er ikke omfattet af kravet. 

Du kan selv vælge jorddække

Der stilles ikke krav til typen af jorddække, som kan opfylde kravet. Jorddækket kan for eksempel være vintersæd, efterafgrøder, brak, lavskov, stub, planterester eller spildkorn.

Du må gerne jordbearbejde

I perioder med krav om jorddække må du til enhver tid omlægge til en anden afgrøde, da GLM 6-kravet ikke forhindrer jordbearbejdning i sig selv. Du skal blot være opmærksom på, at du skal udså et nyt plantedække senest fire uger efter jordbearbejdningen.

Hvem er omfattet af kravet, og hvem er undtaget?

Kravet gælder som udgangspunkt for alle landbrugere, men planteskoler og arealer, hvor der er høstet kartofler det seneste år, er helt undtaget fra kravet. Har du økologiske arealer, må du godt jordbearbejde og undlade at etablere nyt plantedække, hvis der er behov for at bekæmpe rod- eller frøukrudt. 

Hvad betyder det for de gældende regler for jordbearbejdning?

Fristen for at destruere efterafgrøder på sandjord (JB 1-4) i plantedækkebekendtgørelsen forventes at blive rykket fra 20. oktober til 1. februar i det følgende kalenderår.

Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på de nationale regler for jordbearbejdning i plantedækkebekendtgørelsen, og de arealer og afgrøder som er omfattet af GLM 6-kravet. Du skal derfor være opmærksom på begge sæt af regler, når du opfylder GLM 6-kravet om jorddække. 

Hvordan er de tre perioder fordelt?

Kravet om jorddække gælder fra høst til 1. februar. Dog nedsættes kravet for hver periode, så du gradvist kan fjerne jorddækket på bestemte typer af jorde eller afgrøder i løbet af de tre perioder.  

Fra høst til 1. oktober 

Du skal have jorddække på alle omdriftsarealer og arealer med permanente afgrøder. 

Fjerner du jorddækket, skal du etablere nyt inden 4 uger. 

Fra 2. til 20. oktober 

Du skal fortsat have jorddække på lettere lerjorder (JB 5–6, 10, 11) og sandjorde (JB 1–4). Du skal have jorddække på alle afgrøder, på nær roer. Fjerner du jorddækket, skal du etablere nyt inden 4 uger.

Du må fjerne jorddække på tunge lerjorde (JB 7–9) samt arealer med roer uden krav om at etablere nyt. 

Fra 21. oktober til 1. februar 

Du skal fortsat have jorddække på alle sandjorde (JB 1 –4). Alle afgrøder på sandjorde er omfattet af kravet om jorddække, også efterafgrøder. Fjerner du jorddækket, skal du etablere nyt inden 4 uger.

Du må fjerne jorddækket på lettere lerjorder (JB 5–6, 10, 11) samt arealer med gartneriafgrøder og flerårige vedplanter uden krav om at etablere nyt. Du må også fjerne jorddække på arealer med efterafgrøder på lerjorde (JB 5-11).

Læs også