Forår er gødningstid

Raps, vinterbyg og hvede. Afgrøderne skal tildeles gødning i løbet af marts. Ifølge chefagronom hos Yara i nævnte rækkefølge.

Når væksten starter i afgrøderne, er det tid for gødningstildeling.

Chefagronom hos Yara, Jesper Juul Ulnitz minder om, at den første tildeling gives til raps i starten af marts efterfulgt af vinterbyg og til sidst hvede fra midten af marts.

- Forsøgene viser ofte ikke merudbytter ved tidligere gødningstildelingen hverken i vintersæd eller raps, siger han.

 

Kør to gange med kvælstof i raps

Kvælstoftildeling i foråret bør som hovedregel udføres ad to gange med lige store mængder. Denne strategi kan dog tilpasses rapsens udvikling ved vækststart.

- Er rapsen meget kraftig, kan det være en fordel at reducere den første tildeling lidt og flytte den til anden tildeling. Fosfor og kali skal være tilgængeligt ved vækststart, så disse næringsstoffer bør gives ved første tildeling i foråret, for eksempel i en YaraMila RAPS (17-5-10 m. Mg, S, B).

- Indgår gylle som en del af rapsgødskningen, anvendes der en NS-gødning med et tilstrækkeligt indhold af svovl (fx. YaraBela SULFAN (NS 24-6), da raps har et relativt stort behov for svovl, ofte 40 kg svovl pr. hektar, lyder det fra chefagronomen.

 

Kontroller gødningen

Uanset om man samblander såsæd og gødning eller bruger placeringsudstyr, er det vigtigt at bruge en kvalitetsgødning. Især er et lavt indhold af støv vigtigt for, at doseringen sker problemfrit og med lav variation.

- Støv i gødningen vil give belægninger på knasthjul og andre komponenter i såmaskinens doseringsudstyr og vil i en gødningsspreder give belægninger på vingerne og en dårlig spredning i marken, påpeger Jesper Juul Ulnitz og understreger, at det ved spredning af gødningen i marken er vigtigt at vælge en korrekt spredetabel.

- Det kræver, at du ud over gødningstypen også kender produktionsstedet for gødningen. Yaras gødningssække er derfor alle udstyret med en sporbarhedskode - opsæknings- og produktionskode. På denne ses opsækningsdata samt produktionssted.

- Uens spredning på grund af fejlindstillet gødningsspreder eller spredning i blæsevejr, kan medføre spredefejl. Når spredefejlen stiger med cirka fem procent, stiger udbyttetabet som følge af uens spredning, med knap en procent. Det svarer til 90-125 kroner pr. hektar afhængig af udbytte og kornpris, fastslår Jesper Juul Ulnitz.

Vurder marken

Vinterbyg

Mange vinterbygmarker står rigtig godt på nuværende tidspunkt (slut februar, red.), men den kraftige afgrøde udløser et dilemma. Vi ønsker ikke, at afgrøden løber tør for kvælstof inden væksten for alvor tager fart, men vi ønsker heller ikke at provokere til voldsom buskning i allerede kraftige afgrøder med lejesæd som resultat.

Dette dilemma løses ved delt gødskning. Første tildeling gives primo marts med 60-80 kg N/ha. Resten gives medio april og ultimo april.

Vinterhvede

I år, hvor de fleste hvedemarker står flot, og hvor kvælstofkvoterne er tæt på et økonomisk optimalt niveau, skal tildelingsstrategien gennemtænkes. Deling af gødningen giver en mere harmonisk vækst, et bedre proteinindhold, mindre risiko for lejesæd samt mindre risiko for udvaskning.

Tildelingen skal udføres ad tre gange. To tildelinger giver ikke tilstrækkelig mulighed for at tilpasse kvælstofmængden til den aktuelle vækstsæson.

Svage marker skal gødes kraftigere tidligt for at »sparke« væksten i gang og for at stimulere dannelsen af sideskud. Brug 50-70 kg kvælstof i fx. YaraMila Starter, der sikrer, at fosfor og kalium tildeles hveden ved vækststart.

Placer en NPK-gødning i vårbyg

Mange forsøg viser god effekt af tilførsel af NPK-gødning til vårbyg. Samtidig viser forsøgene også, at tilførsel af NP-gødning ikke giver samme effekt, som når både kvælstof, fosfor og kalium tilføres og er lettilgængelig for vårbyggen fra vækststart

Generelt kan det siges, at effektiviteten af gødningen øges, jo tættere gødningen kommer på planternes rødder. Forsøg viser, at samblanding af NPK-gødning med udsæd kan sidestilles med placering af gødning.

Har du ikke en såmaskine med placeringsudstyr – er merudbyttet ofte mere end tilstrækkeligt til at betale maskinstationen for såning med placering.

Brug en NPK-gødning, der kan tilføre 85-100 kg N ved såning samtidig med, at der tilføres godt 20 kg fosfor og omkring 50 kg kalium – det sikrer den optimale til placeringsgødskning af vårbyg.

Hvis gylle er den primære gødning til vårbyg, kan placering af en mindre mængde NPK-gødning fremfor kvælstofgødning give en hurtigere og bedre etablering af vårsæden.

Læs mere om Gødskning

Hold dig opdateret om de afgørende nyheder inden for gødskning. Udforsk ny teknologi og lad dig inspirere af de mest bæredygtige og effektive metoder i branchen.

Læs mere her

Læs også