Ny, alvorlig kritik: Landbrugsstyrelsen tilbageholdt vigtige oplysninger for Rigsrevisionen

Rigsrevisionen retter i en ny beretning skarp kritik af Landbrugsstyrelsens forvaltning af sager med indikation på svig.

Statsrevisorerne har mandag behandlet Rigsrevisionens beretning om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskud med kvalificeret indikation på svig. 

Kritikken fra Rigsrevisionen kommer efter, at Rigsrevisionen i efteråret 2021 modtog en anonym henvendelse om, at Landbrugsstyrelsen bevidst havde tilbageholdt oplysninger for Rigsrevisionen i forbindelse med en tidligere beretningsundersøgelse om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskud til landbrugere.

 

Rigsrevisionen konkluderer i den nye beretning blandt andet, at Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager har været mangelfuld, og at Landbrugsstyrelsen ikke har fulgt Kammeradvokatens indstillinger. Rigsrevisionen konkluderer herudover, at Landbrugsstyrelsen har forbrudt sig mod rigsrevisorloven ved ikke at have sikret, at der rettidigt blev udleveret fuldstændige oplysninger til Rigsrevisionen. 

Og Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, peger på, at kritikken er alvorlig.

- Den bekræfter behovet for den oprydningsplan på syv punkter, som jeg iværksatte i foråret 2021, og udskiftningen af styrelsesdirektøren, efter Rigsrevisionens daværende kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning. Landbrugsstyrelsen har allerede rykket sig for at sikre ordentlig forvaltning. Den nye ledelse har bl.a. taget initiativ til at oprette en enhed målrettet behandling af svigsager og generelt styrke det juridiske fagmiljø i styrelsen. Det er fornuftige tiltag, som nu skal have tid til at virke og få effekt, siger han.

Fakta bag kritikken

 • Det var muligt for landmænd at splitte en bedrift op på flere CVR-numre, og dermed få tilskud i flere omgange, selv om man ikke var berettiget til det, fordi man dermed gik over det loft, der er for EU-støtte.

 • Det blev afsløret af Rigsrevisionen i maj 2021, hvor man kritiserede Landbrugsstyrelsen for utilstrækkelig kontrol med uddeling af landbrugsstyrelsen.

 • Dagen efter blev daværende direktør i Landbrugsstyrelsen, Jette Petersen, fyret, og senere iværksatte fødevareminister Rasmus Prehn en plan for at få ryddet op i styrelsen.

 • En af de stærkt kritisable sager handlede konkret om fire ansøgninger på i alt 28 millioner kroner om støtte til modernisering af svinestalde i 2016, hvor der blev uddelt støtte, selv om der var tale om den samme bedrift, selvom der blev indstillet, at ansøgeren ikke skulle have støtten på grund af omgåelse af reglerne.

 • - Alligevel blev alle fire ansøgninger imødekommet. Det har på det for os foreliggende grundlag ikke været muligt at konstatere, hvorfor indstillingen blev ændret, skriver undersøgerne i udredningen til Folketingets Miljøudvalg som kom tidligere på året.

 • I notater fra Landbrugsstyrelsen fremgår det, at både tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt Landbrug & Fødevarer pressede på for at få de fire ansøgninger godkendt.

 

 

Fødevareministerens syvpunktsplan

 • Der skal udføres kontrol med bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Landbrugsstyrelsen skal hurtigst muligt udvikle en effektiv kontrolmodel.
 • Der skal foretages en systematisk gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Gennemgangen skal omfatte alle sager, hvor det er muligt at rejse tilbagebetalingskrav.
 • Udredningen skal gennemgå det faktiske forløb i sagen set ud fra et juridisk perspektiv. Udredningen skal herunder forholde sig til, om der er tilsidesat regler eller almindelige forvaltningsretlige principper i forbindelse med myndighedernes behandling af de fire sager. På den baggrund kan der tages nærmere stilling til grundlaget for eventuelt at søge at drage enkeltpersoner til ansvar
 • Der skal foretages en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver, herunder udbetaling af mange milliarder kroner årligt samt arbejdet med at sætte rammerne for landbrugserhvervet gennem regulering. 
 • Der skal oprettes et tilsynskontor i departementet og udarbejdes en styrket tilsynsplan. Derudover skal departementets dialog med Rigsrevisionen fortsat styrkes væsentligt.
 • Der skal igangsættes et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder under Fødevareministeriet. Der skal skabes et overblik over problemer og risici samt mulige løsninger på hele ministerområdet.
 • Den eksisterende plan bliver fulgt op af en række konkrete, der har til formål, at fremme opmærksomheden på den gode forvaltningskultur på hele ministerområdet.

Læs også