Screeningsværktøj skal hjælpe med udtagning af lavbund

En ny fælles hjemmeside samler nu tilskudsordninger under én fælles portal for at skabe større sammenhæng og gøre afstanden fra idé til opstart af et lavbundsprojekt markant mindre.

Et bredt flertal i Folketinget blev som en del af Landbrugsaftalen fra 2021 enige om, at vi i Danmark skal udtage 100.000 hektar kulstofrige lavbundsjorder og randarealer inden 2030. Det skal blandt andet bidrage til at mindske landbrugets udledning af både drivhusgas og kvælstof. Men udtagningen er en ambitiøs og kompleks opgave, som involverer mange parter, og som dækker over en række forskellige ordninger, som kan være svære at navigere i.

Der er fortsat lang vej til ambitionen om 100.000 hektar i 2030. Det kræver, at der bliver skabt bedre overblik og stillet mere gennemskuelige rammer til rådighed for både landmænd og kommuner, så afstanden fra idé til opstart af et lavbundsprojekt bliver markant kortere.

Men med et nyt redskab i værktøjskassen vil ansøgere fremover opleve at få langt bedre overblik over, hvilke tilskud der bedst understøtter netop deres lavbundsprojekter. Hjemmesiden indeholder samtidig et nyt screeningsværktøj, der giver landmænd og kommuner et konkret overblik over, hvilke arealer der vil bidrage til at opnå den største klima- og miljøeffekt.

Større sammenhængskraft

Og det nye værktøj glæder minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V):

- I 2021 var vi et bredt flertal i Folketinget, som satte os for at udtage op mod 100.000 hektar lavbundjord som et led i den grønne omstilling af landbruget. Det er lige dele ambitiøst og kompliceret, fordi der er rigtig mange ordninger og aspekter at tage højde for. Det har også vist sig ikke at være uden udfordringer, og vi har derfor en opgave i at hjælpe indsatsen bedre på vej ved at gøre det langt mere gennemskueligt for ansøgerne, udtaler han.

- Af den årsag glæder jeg mig over, at vi nu samler kræfterne endnu bedre på tværs af styrelserne, så det bliver nemmere at opnå tilskud gennem én fælles portal. Med det nye kort skaber vi nu en væsentlig større sammenhængskraft i den samlede udtagningsindsats, og det er helt afgørende for, at vi når vores politiske mål i Landbrugsaftalen, tilføjer han.

Nemt at få overblik

Også miljøminister Magnus Heunicke (S) er optimistisk over perspektiverne ved lanceringen af det nye værktøj:

- Vi skal reducere vores CO2-udledning og sørge for, at vores vandmiljø og biodiversitet får det bedre. Her er udtagningen af lavbundsjord et vigtigt greb, fordi det mindsker CO2-udslippet og skaber bedre forhold for vandmiljøet, naturen og områdernes insekter, plantearter og forskellige træk- og ynglefugle. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for hurtigst muligt at komme i mål med flere klima-lavbundsprojekter. Jeg er derfor glad for det nye værktøj, som gør det nemmere for kommuner og lodsejere at få styr på detaljerne om de mulige projekter, så vi hjælper processen bedre på vej.

Indtil nu er klima- og miljøeffekter samt mulige barrierer for at udtage lavbundsarealer først blevet belyst efter en såkaldt forundersøgelse. Men fremover bliver det med det nye screeningsværktøj muligt på en enkel måde at få overblik over, om et areal kan være relevant allerede inden forundersøgelsen.

Det nye kort gør det muligt at screene lavbundsarealer for deres potentiale til udtagning gennem både Landbrugsstyrelsens og Miljøstyrelsens tilskudsordninger. Hidtil har det udelukkende været muligt at orientere sig særskilt hos de respektive styrelser, men med det nye fælles kort vil der derfor fremover være større sammenhæng og kortere fra idé til opstart af et lavbundsprojekt.

Om værktøjet

  • Det nye screeningskort kan tilgås på Udtagningskort.dk. Kortet er udviklet i et samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal.
  • Udtagning af lavbundsjorder bidrager blandt andet til at mindske landbrugets udledning af drivhusgas. Derudover kan lavbundsprojekter også reducere udledningen af kvælstof.
  • At udtage jord vil sige, at man tager landbrugsjord ud af drift og undlader at dyrke den. I forbindelse med udtagning af lavbundsjorderne er der tale om aktiv udtagning, hvor man ikke ”bare” stopper med at dyrke jorden, men også vådlægger den.
  • Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug – også kaldet Landbrugsaftalen – blev vedtaget i oktober 2021 af et bredt flertal i Folketinget.
  • Det er ambitionen i aftalen, at der skal udtages eller ekstensiveres op til 100.000 hektar lavbundsjorde, inklusiv randarealer. At ekstensivere lavbundsjorder betyder, at man undlader at opdyrke jorden intensivt og i stedet har f.eks. græs.
  • Landbrugsaftalen viser vejen til en reduktion af op til 7,4 mio. tons CO2e frem mod 2030 og en reduktion i udledningen af kvælstof på 10.800 tons i 2027.

Læs også