Landboforening ønsker politisk handling i sag om slamdumpning

I brev til miljøministeren beder landboforeningen Gefion om, at flere områder i Karrebæk Fjord bliver udpeget som stærkt modificerede i de næste vandområdeplaner. I områder af fjorden blev der tidligere i år genplaceret bundfald fra sejlrende, som man var ved at oprense.

For nylig præsenterede den sjællandske landboforening målinger fra det område i Karrebæk Fjord, hvor der tidligere i år – med myndighedernes godkendelse – blev dumpet bundfald, som var blevet renset op fra fjordens sejlrende.

Prøverne har ifølge Gefion vist, at der i området var et alt for højt indhold af det miljøfarlige stof TBT. Samtidig viser prøverne også, at der i området er udfordringer med kvælstof og fosfor.

Nu har foreningen rettet henvendelse til miljøminister Lea Wermelin (S), hvor de her orienterer om sine undersøgelser.

Fik politiske forsikringer

Samtidig lyder det, at man fra Gefions side undrer sig over myndighedernes manglende beskyttelse af et Natura2000-område og et højt målsat kystområde, da man gav tilladelsen til at »bypasse« bundfaldet inde i Karrebæk Fjord.

- Vi stiller desuden spørgsmålstegn ved, om resultatet af Statens NOVANA-overvågning reelt viser, at det er landbrugets udvaskning af næringsstoffer, der er den primære årsag til manglende målopfyldelse i Karrebæk Fjord, når der samtidig gives tilladelse til dumpning af næringsrigt slam i umiddelbar nærhed af de ålegræsbede, som ligger til grund for tilstandsbedømmelsen i Vandområdeplanen, skriver formand for Gefion Torben Hansen og næstformand Poul Henrik Prahl i brevet.

Da sagen begyndte at rulle for lidt mere end et halvt år siden, lød det fra både Miljøstyrelsen, og den daværende miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), at Gefion kunne tage det roligt.

Tror ikke på forsikring

Kommer der prøver, som viser atypiske resultater i Karrebæk Fjord, så bliver de ikke medtaget i vurderingsgrundlaget for de kommende vandområdeplaner. Den forsikring har dog på ingen måde beroliget de sjællandske landmænd.

Torben Hansen og Poul Henrik Prahl skriver nemlig således:

- Hvis næringsstofferne fra det bypassede slam frigives langsomt, vil det være svært at fastlægge atypiske målinger.

- I værste fald reguleres landbruget på et forkert grundlag, og vi må derfor på det kraftigste opfordre til, at der laves en grundig undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser af, at staten har givet tilladelse til dumpning af slam i et Natura-2000 område og i område, hvor miljøtilstanden bedømmes.

Regulering på forkert grundlag

Fra Gefion slår man fast, at man er bekymret for, om landbruget fremadrettet bliver reguleret på et forkert grundlag, som følge af den allerede fortagne bypasning i Karrebæk Fjord, og som medfører usikkerhed om målestationernes validitet.

Derfor mener foreningen, at sejlrende, områder, hvor der allerede er foretaget bypass og områder i Karrebæk Fjord, der er påvirket af aktiviteter i sejlrenden skal udpeges som stærkt modificeret i den kommende vandområdeplan.

- Landbruget skal ikke reguleres ud fra målestationer, som er placeret i stærkt modificerede områder – områder som er påvirket af sejlrender og opgravning herfra, lyder det fra Gefion.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Læs også