Tilskudsordning nu også for fynske Natura2000-områder

Der kan nu søges tilskud til sammenhængende arealer med tilknytning til Natura2000-områder, og som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Det meddeler Velas.

Ifølge Hanne Juncher Fris, Jagt- og naturplejekonsulent hos Velas, er det nu igen muligt at søge tilskud på op til 55.000 kroner pr. hektar for permanent ekstensivering af arealer i tilknytning til særlige naturtyper i Natura2000-områder. Det meddeler hun i Velas Avisen.

Som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Hidtil har tilskudsordningen været målrettet ganske få Natura2000-områder. I år er der åbnet op for hele landet. 

Tilskuddets formål

Formålet med tilskuddet er, ved hjælp af permanent ekstensivering af landbrugsarealer, at beskytte særlige naturarealer mod randpåvirkning og sammenbinde særligt sårbare naturarealer i Natura2000-områder. Arealerne har til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer og reducere påvirkning fra landbrugsdrift.

Indsatsen er fokuseret på at fremme fem særlige habitatnaturtyper; kildevæld, rigkær og overdrev, herunder surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Tilskuddet er afhængigt af sidste års afgrødekode og ydes primært til arealer beliggende indenfor Natura2000-område. I år kan der søges tilskud i alle Natura2000-områder i hele Danmark, når de rette betingelser er opfyldt. 

Betingelser, forpligtigelser og tilskudssatser

Arealet, der søges på, skal mindst være en hektar og primært beliggende indenfor et Natura2000 område. I år kan arealer beliggende udenfor Natura2000-område også modtage tilskud, hvis de er i sammenhæng med tilskudsberettigede arealer indenfor Natura2000, meddeler konsulenten.

Fredskovsarealer kan ikke modtage tilskud, ligesom ordningen ikke er forenelig med arealer der modtager økologisk arealtilskud.

Arealerne skal henligge som permanente ekstensive græs- eller naturarealer, og der må ikke jordbearbejdes, gødes eller sprøjtes efterfølgende på arealerne.

- Beløbet er en engangskompensation som udbetales til din NemKonto. På baggrund af udbetalingsanmodning vil Miljøstyrelsen stå for tinglysning af arealerne med krav om ekstensiv drift. Miljøstyrelsen afholder selv nødvendige udgifter hertil, påpeger Hanne Juncher Fris.

Læs også