Skovrejsning og lavbund:: Ny støttemodel hvor ansøger selv sætter prisen

Klimaskovfonden giver støtte ud fra en særlig model, hvor ansøgeren selv angiver den pris, det koster at gennemføre et skovrejsnings- eller et lavbundsprojekt. De projekter med mest CO2-reduktion for pengene får støtte, men hvordan prissætter man sit projekt, så man kan opnå støtte til det?

I Klimaskovfonden får ansøgere støtte ud fra en særlig auktionsbaseret model, der blev afprøvet i den seneste ansøgningsrunde.

Modellen indebærer, at man som ansøger selv skal angive en pris, man er villig til at gennemføre projektet for, og som ansøgeren byder man sit projekt ind i en ansøgningsrunde, hvor projekterne vurderes i forhold til hinanden.

De projekter, der giver størst CO2-reduktion for det mindste beløb, får tilsagn om støtte indtil puljens loft er nået. Det er det, fonden kalder »projektets omkostningseffektivitet«, der står for kroner pr. ton CO2 ækvivalenter, der reduceres.

Og det er altså projekter med bedst omkostningseffektivitet – det vil sige den laveste pris pr. ton CO2 – der prioriteres. Er prisen for et projekt for høj, er der derfor risiko for, at man ikke kommer med i puljen og får støtte til projektet.

- Fordelen er, at man som lodsejer selv får mulighed for at melde ud, hvad der skal til, for at man får et støttebeløb, som dækker projektets omkostninger. Det vil være forskelligt, hvad der skal til, for at en lodsejer kan gennemføre et projekt, forklarer Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Metoden betyder også, at de enkelte ansøgere i en runde vil kunne modtage forskellige beløb i støtte til projektet, da det vil være deres individuelt angivne auktionspriser, som udgør støtten. I fondens anden ansøgningsrunde varierede støtten til skovrejsning fra 102 kroner pr. ton CO2 til 250 kroner pr. ton CO2. På lavbundsprojekterne var variationen noget mindre.

- Man skal lave et helt reelt og realistisk bud på, hvad projektet vil koste at gennemføre og hvad der skal til for at gennemføre et projekt. Og så skal man ikke tænke på, om andres projekter koster det samme beløb pr. hektar eller om andre ansøgere får mere eller mindre i støtte. Hvis man har gjort op med sig selv, at man ikke kan eller vil lave projektet for mindre, så er det jo helt fair, at det ikke er i Klimaskovfonden man skal have støtte fra, siger Poul Erik Lauridsen.

Omregner man støtten til kroner pr. hektar svarer det til halvdelen af projekterne fik 60.000 - 65.000 kroner pr. hektar mens enkelte projekter fik helt ned til 28.000 kroner pr. hektar.

Hvad kan prisen dække?

Auktionsprisen kan dække planlægning af projektet, projektering af projektet samt anlæg og plantning af skovbevoksninger og skovbryn. Herunder hører også skiltning, hegning og renholdelse i de første tre år.

For lavbundsprojekter dækker prisen forundersøgelser og anlæg af lavbundsprojekter samt indkomstkompensation for lavbundsarealer. Med i prisen for begge typer projekter, skal man også tage højde for det forhold, at man fraskriver sig rettigheden til at sælge CO2-enhederne. Som lodsejer kan man selv løbende indregne den realiserede CO2-effekt i sit årlige klimaregnskab, men man må ikke videresælge eller videreformidle CO2-enhederne til andre.

Projekter i Klimaskovfonden vurderes også på omfanget af synergieffekter. Projekter under fonden skal samtidig overholde Klimaskovfondens krav og standarder, som fremgår af vejledningen til den aktuelle ansøgningsrunde. Den næste ansøgningsrunde åbnede den 15. maj med frist 30. juni. Her skal ansøgere have indsendt et foreløbigt projekt.

Læs også