Ministeren skærper fosforloftene

Miljø- og Fødevareministeriet har udstedt ny husdyrgødningsbekendtgørelse med tilhørende bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter. Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2018, og indebærer blandt andet skærpede fosforlofte.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse indeholder regler om skærpede fosforlofter i visse oplande til søer i vandområdeplanerne, mens den tilhørende kortbekendtgørelse fastlægger grænserne for disse oplande. De skærpede fosforlofter er del af den fortsatte indfasning af ny husdyrregulering og supplerer de generelle fosforlofter, der trådte i kraft den 1. august 2017. I oplande omfattet af krav om skærpede fosforlofter vil der med de nye regler gælde et fosforloft på 30 kg fosfor pr. hektar (for husdyrbrug omfattet af kvægundtagelsen dog fortsat 35 kg fosfor pr. hektar).

Nye regler for udbringning af rodfrugtvaskevand og grønsaft
Rodfrugtvaskevand og grønsaft er omfattet af hovedreglen om udbringning af flydende affald i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 11. Med afsæt i dispensationspraksis for udbringning i efteråret/vinteren er der nu fastsat særlige udbringningsperioder, der fraviger hovedreglen for flydende affald for rodfrugtvaskevand og grønsaft. Det betyder, at rodfrugtvaskevand kan udbringes i perioden fra 1. oktober til 1. februar, og at grønsaft kan udbringes i perioden fra 1. oktober til 15. november, forudsat en række betingelser er opfyldt. De fastsatte betingelser skal sikre, at der ikke sker merudvaskning med kvælstof fra de arealer, der har modtaget rodfrugtvaskevand og grønsaft i de særlige udbringningsperioder.

Brænding af husdyrgødning og fosforregulering af frilandsgrøntsager
I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der endvidere foretaget ændringer, der medfører, at brænding af husdyrgødning på et brændingsanlæg godkendt efter biproduktforordningen bliver et alternativ til udbringning af husdyrgødning på linje med forbrænding på et miljøgodkendt affaldsforbrændingsanlæg.

Derudover lempes fosforreguleringen af frilandsgrøntsager, således at grøntsager dyrket på friland i mindst fire hold på samme areal i samme planperiode kan anvende en fosfornorm på 60 kg P pr. ha. Salat, hovedsalat, babyleaves og radisser er frilandsgrøntsager, der dyrkes i mindst fire hold, og hvor der ikke findes korrekte normer og afgrødekoder, som afspejler denne dyrkning i fire hold. 

Miljøvurdering (SMV) af de ændrede regler
Der er gennemført en miljøvurdering (SMV) af relevante ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen efter reglerne i miljøvurderingsloven. Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med bekendtgørelsesudkastene fra den 21. marts til den 23. april 2018. Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en sammenfattende redegørelse over miljøvurdering af forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, som kan ses på Høringsportalen, hvor der også gives klagevejledning.
 

Læs også