Opkøb af dambrug skal forbedre vandmiljøet i jyske vandløb

Et dambrug i Rebild og to i Herning står til at lukke, da kommunerne benytter muligheden i Vandområdeplan 3 for at få støtte til at opkøbe dambrugene. - Det er en del af den indsats, som er i fuld gang landet over for at sikre et bedre vandmiljø, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Tre jyske dambrug står til at lukke. Herning Kommune og Rebild Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen på i alt 3,6 millioner kroner til at indgå frivillige aftaler om opkøb af de tre dambrug med henblik på at nedlægge dem.

Der er tale om to dambrug i Herning Kommune og et dambrug i Rebild Kommune.

Det er lavteknologiske dambrug, som belaster vandmiljøet i de lokale vandløb og åer gennem udledning af spildevand, som indeholder kvælstof og fosfor, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Forbedrer vandmiljøet

Lukningen af de tre dambrug betyder, at to spærringer i henholdsvis Lustrup Bæk og Simested Å kan fjernes. Det vil gavne den vilde fiskebestand, da spærringerne forhindrer fiskene i at nå til og fra deres gydepladser.

- Det er et langt sejt træk at få det naturlige liv tilbage i vores vandløb. Det kræver, at vi fjerner de spærringer, som blandt andet dambrugene har skabt, så fiskene igen kan svømme og gyde frit. Balancerne i vores vandmiljø er skrøbelige, og det er en bunden opgave at nedbringe udledningen af næringsstoffer fra særligt landbruget men også fra andre kilder som for eksempel dambrug. Vi skal gøre mange ting samtidig for at få livet tilbage i vores åer, søer og fjorde, siger Magnus Heunicke.

En del af vandområdeplan 3

Opkøbsordningen er en del af Vandområdeplan 3, der er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Som en del af planen kan kommuner få tilskud til at opkøbe dambrug på baggrund af frivillige aftaler med ejerne.

I Vandområdeplan 3 skal op til 30 dambrug opkøbes. Det forventes at give en reduktion på cirka 2,75 ton fosfor, da dambrug udleder fosfor til vandmiljøet. Fosfor er problematisk, fordi det giver stor vækst af alger, hvilket gør vandet uklart og begrænser livet i søerne.

Vandområdeplan 3 skal nedbringe udledningen af kvælstof med 10.400 ton årligt, restaurere 41 søer, restaurere cirka 5.500 kilometer vandløb og fjerne omkring 750 spærringer. Indsatsen vil skabe renere vand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand og sikre at Danmark lever op til EU's vandrammedirektiv, lyder det i pressemeddelelsen.

Fakta om opkøb af dambrug

• Der er i perioden 2022-2027 afsat 7,5 millioner kroner årligt til ordningen

• Ordningen giver kommunerne mulighed for at opkøbe dambrug på baggrund af frivillige aftaler med ejerne

• I 2023 er der givet tilsagn om tilskud til opkøbt af to dambrug i Herning Kommune og et i Rebild Kommune

• De to dambrug i Herning Kommune, Åbro Dambrug og Nr. Karstoft Fiskeri, leder begge ud i vandløb, som ender i Skjern Å

• Dambruget i Rebild, Kistvad Dambrug, leder ud i Simested Å

• Næsten ansøgningsrunde åbner i foråret 2024

Læs også