En håndsrækning til naturen

Ringkøbing-Skjern Kommune åbner ny pulje til rydning og afgræsning af Natura2000 områder. Formålet er at forbedre betingelserne for truede plante- og dyrearter.

 I Naturens Rige sætter vi selvfølgelig pris på naturen og beskytter den. Også når beskyttelsen går ud på at rydde tilgroede arealer.
Derfor kan lodsejere af de såkaldte Natura 2000-områder i Ringkøbing-Skjern Kommune nu søge om tilskud til naturplejeprojekter, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning af arealer, der pt ikke afgræsses.
 Natura 2000-områderne er udpeget af EU - og områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Lodsejere af områderne har tidligere kunnet søge støtte til naturpleje og afgræsning i Landbrugsstyrelsen, men i år er puljen i Styrelsen sat i bero.
 Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune ekstraordinært oprettet en naturplejepulje på 400.000 kr. Pengene kan søges til at gennemføre rydning af f.eks. træer, tagrør eller hybenroser. Og de kan søges til forberedelse af et areal til afgræsning. Det betyder, at en lodsejer kan søge om penge til etablering af hegn, fangfold, elforsyning til hegnet og drikkevandsforsyning.

Fælles interesse

- Den enkelte lodsejer har ansvaret for naturplejen af vedkommendes Natura 2000-område. Men kommunen har også et ansvar for, at den forpligtigelse bliver overholdt, forklarer Claes Fischer, biolog og naturmedarbejder i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- Derfor er det også i kommunens interesse, at lodsejerne af Natura 2000-arealer får plejet deres områder.
 Kommunen har udarbejdet en folder, hvor kriterierne for at søge puljen fremgår. Her kan man læse, at et nyt hegn skal være med hegnspæle af træ, og at der ikke ydes støtte til nedtagning af et udtjent hegn, ligesom der ikke må pløjes, harves eller anvendes sprøjtemidler eller kunstgødning på arealerne.
 Alle lodsejere med et udpeget Natura 2000 område kan søge puljen. Claes Fischer tilføjer, at den typiske lodsejer ikke nødvendigvis er landmanden, der i forvejen har kvier, geder eller får, der kan græsse på en eng:
 - Mange steder f.eks. ved Ringkøbing Fjord er der Natura 2000 udpegede områder, der er ved at gro til i tagrør. Her håber vi, at sommerhusejerne vil gå sammen og i fællesskab søge puljen om penge til at rydde tagrør væk og efterfølgende afgræsse arealet for at give plads til den flora og fauna, der er ved at blive kvalt i tagrør nu, siger han.
 Andre steder langs stranden er det den invasive hybenrose, der er et problem, fordi den spreder sig, er robust og desuden tilfører klitten så meget ny næring, at jordbunden ændrer sig til ulempe for de naturligt forekomne nøjsomme planter. Her er geder en god løsning, påpeger Claes Fischer - og håber igen, at flere grundejere går sammen om en ansøgning.
 - Sker det, får vi måske både naturpleje og samskabelse ud af puljen, siger han

Læs også