Nu kan du søge Natura 2000-projektstøtteordningerne

Fra 4. august til 19. september kan du søge om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold, rydning af tilgroede arealer samt forberedelse til afgræsning. Du søger i Tast selv-service.

Natura 2000-projektstøtteordningerne bidrager til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på de særlige udpegede arealer inden for Natura 2000-områderne. I 2017 er det sidste mulighed for at søge om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold. 

Formålet med ordningen er at etablere en vandstand i et område, så tilstanden helt eller delvist bliver, som før området blev drænet. 

For at projektet opfylder formålet med ordningen, skal minimum 50 pct. af projektarealet ligge inden for særligt udpegede Natura 2000-arealer til bedre hydrologi. På landsplan er der udpeget cirka 22.000 ha Natura 2000-arealer til hydrologi, som kan ses på Danmarks Miljøportal – Arealinformation under temaet ’Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord’. Projekterne prioriteres efter, om naturtyperne kildevæld eller rigkær er med i projektarealet og andelen af projektareal i den særlige Natura 2000 udpegning. 

Til ansøgningsrunden i 2017 er der afsat i alt 8 mio. kr. 

Lodsejere, der frivilligt indgår i projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold, kan som kompensation få tilsagn om tilskud til 20-årig fastholdelse af naturlige vandstandsforhold. 

Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig, lysåben natur med mange planter og dyr. Formålet med ordningen er dels at rydde tilgroede arealer for opvækst af træer og buske, dels at forberede arealer til afgræsning ved hegning, etablering af vandforsyning, elforsyning og facilitering. Du kan også få tilskud til fjernelse af det ryddet materiale i forbindelse med rydning af tilgroede arealer. 

For rydningsprojekter skal mindst 50 pct. af projektområdet på ansøgningstidspunktet være et særligt udpeget Natura 2000-areal til rydning, altså ligge inden for de ca. 34.000 ha, der er udpeget som arealer med behov for rydning. For projekter, hvor der forberedes til afgræsning, skal mindst 50 pct. af projektområdet være et særligt udpeget Natura 2000-arealer til pleje. Begge udpegninger fremgår af Danmarks Miljøportal – Arealinformation. 

Ansøgningerne prioriteres først efter projekttype: 1) rydning af tilgroede arealer, 2) både rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning, eller 3) forberedelse til afgræsning. Derefter prioriteres ansøgningerne efter, om projektarealet er med naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev, og andelen af projektområdet i den særlige Natura 2000 udpegning. 

Til ansøgningsrunden i 2017 er afsat i alt 20 mio. kr. 

Læs også