Gyllen varmer hele gården

Miljøvenlige løsninger ved nyt staldbyggeri i Moderup.

Der var meget at se på for de mange, som fredag den 25. november tog til »Åben stald« hos gårdejer Hans Chr. Andersen (63) og hans søn, Lars Andersen (33), på Moderup Nygård, Moderupvej 18, mellem Moderup og Særslev på Nordfyn.

Her har entreprenør- og byggefirmaet Hindsgaul A/S, Årup, opført en moderne farestald på 1.261 m². Stalden er fuldsektioneret med seks sektioner og rummer i alt 192 sidevendte farestier i glasfiberplade.

Vækstkaution
Den nye stald er indrettet med diffus ventilation, og der er fodringsanlæg til to blandinger af tørfoder. Projektet omfatter tillige gyllekøling, som via en varmepumpe kan opvarme både stalde og stuehus. Endvidere er der etableret effektive udleveringsfaciliteter med udleveringssluse ved gavlen af den nye stald.

I forbindelse med nybyggeriet foretages der efterfølgende i bestående farestalde en renovering til drægtige søer, hvor hver so fremover får hver sin æde-/hvileboks. Bedriften opfylder endvidere »2013-kravene« om fritgående drægtige søer.

Byggeprojektet er gennemført ved hjælp af Vækstkaution til endelig finansiering.

Samarbejde
Hans Chr. Andersen (i daglig tale H.C.) købte i 1972 Moderup Nygård i fri handel. Planen er, at sønnen, Lars Andersen, senere skal overtage bedriften, men generationsskiftet er endnu ikke påbegyndt.

Lars ejer en naboejendom, og det hele drives sammen - i alt 200 ha inklusive forpagtning. Opgaverne er fordelt sådan, at H.C. passer marken, mens Lars har ansvaret for grisene.

Besætningen er på 600 søer, og der er et gennemsnit på 30-31 grise pr. årsso. Alle smågrise sælges ved 7 kg. Udover far og søn er der normalt ansat en medhjælper - måske fremover to - foruden at en svoger hjælper til ind imellem.

Miljøeffektiv opvarmning

Ved opførelsen af den nye sostald på Moderup Nygård var det et krav fra myndighederne, at der skulle etableres gyllekøling med henblik på at nedbringe ammoniakfordampningen fra svineproduktionen.

Samtidig har man opnået en yderligere miljøgevinst ved at udskifte det hidtidige halmfyr med en varmepumpe, der kan opvarme både staldene og stuehuset.

Gyllen leverer varmen
- Varmen fra gyllen hentes via slanger, der er nedstøbt i betonen i alle gyllekanaler i den nye stald. Og slanger, der nedlægges i gyllekanalerne i de eksisterende stalde.

Det fortæller projektleder Søren Jensen fra firmaet KH Nordtherm, der har leveret gyllekøleanlægget. Slangerne fører varmen til en varmepumpe med en kapacitet på 48 kW, hvilket svarer til ejendommens forbrug til opvarmning af stalde og stuehus.

Hurtig tilbagebetaling
- KH Nordtherm har ca. 500 gyllekøleanlæg kørende i Danmark, oplyser Søren Jensen. Det drejer sig således om kendt teknik. Varmepumpens virkningsgrad er op mod 3,8. Det vil sige, at man får 3,8 kW ud for hver kW, anlægget forbruger.

- Miljøinvesteringen vil erfaringsmæssigt være tilbagebetalt på tre et halvt år - i forhold til opvarmning med olie. Og regnestykket går også godt op i forhold til fyring med halm. Samtidig opfylder anlægget de stillede miljøkrav.

Læs også