Landmand og kommune i strid om løgfrøer

Planteavler Ole Thomsen afviser, at der er ferske enge og løgfrøer på hans mark. Nu risikerer han politianmeldelse for at dyrke den.

En af Danmarks førende paddeeksperter har hørt den sjældne paddeart Løgfrø på planteavler Ole Thomsens mark.

Det betyder, at den totalfredede løgfrø sandsynligvis også har yngle- og levested der, og dermed er marken omfattet af EU's Habitatdirektiv.

Ole Thomsen undrer sig.

- Jeg har ikke set noget dokumentation for, at der nogensinde har været løgfrøer i området, og mine naboer har aldrig hørt om, at der nogensinde har været løgfrøer, siger Ole Thomsen til Effektivt Landbrug.

Derudover er området beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, og Ole Thomsen risikerer derfor at blive politianmeldt for at have dyrket arealet siden 2009.

Indtil videre har Ole Thomsen fået standsningspåbud af alle aktiviteter på området, og kommunen skriver til ham, at den kan udstede påbud om reetablering af området.

Modanmeldelse
Ole Thomsen mener hverken, at området hører ind under Naturbeskyttelsesloven eller EU’s Habitatdirektiv. Ender stridsmålet med en politianmeldelse mod ham, melder han kommunen til politiet. Så er det domstolene, der skal afgøre, hvilken klassificering området skal have.

Brønderslev Kommune ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig om den konkrete sag, da der stadig tilgår data til sagen.

I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for.

Læs også