SF's vækstudspil får kølig modtagelse af landbruget

Væksten i yderområderne skal blandt andet komme fra biogas, og så må vandplanerne ikke forsinkes yderligere, lyder det i SF's vækstudspil, der kom i går. Landbrug & Fødevarer er skeptiske.

SF offentliggjorde i går sit vækstudspil, som partiet lover, vil kunne skabe mindst 75.000 private nye arbejdspladser inden for velfærd, sundhed, miljø og energi inden, der er gået ti år.

I planen er der blandt andet fokus på biogas, som SF vil satse mere på, og på vandplanerne, som SF vil gøre en indsats for, de ikke bliver forsinket yderligere end de allerede er blevet.

På biogas-området mener SF, at danske virksomheder har gode kompetencer at byde ind med, der blandt andet kan sikre jobs i yderområderne, og endelig har biogassen mange miljø-, klima- og energisynergier.

- Vi skal se på biogassen, som vi gjorde det med naturgassen i sin tid. Der er behov for en samlet national satsning på dette område, hvor vi har store mængder råstoffer som gylle, slam, husholdningsaffald, industriaffald med videre, lyder det i SF-udspillet.

Genbrug af fosfor
SF skriver videre i planen, at de vil satse på store anlæg, der er tilpasset de kommende års centralisering i landbruget, det vil sige store biogasanlæg, der leverer til mellemstore decentrale kraftvarmeværker, og at biogasområdet kan blive det næste store erhvervseventyr.

SF foreslår konkret, at man laver et udbud af et antal store demonstrations biogasanlæg med krav om nye teknologier til genbrug af fosfor.

De decentrale kraftvarmeværker skal pålægges aftagepligt - ligesom det er gjort med naturgassen. Denne pligt skal kobles sammen med en garanti for, at de får priskompensation, hvis et politisk flertal skulle finde på at åbne op for at give adgang til at anvende biomasse til ren varmeproduktion.

Derudover skal den nuværende kommunegaranti erstattes med en statsgaranti eller en 50-50 ordning, så det ikke kun bliver et kommunalt ansvar at garantere.

Ikke konkret nok
Direktør i Landbrug & Fødevarer, Claus Søgaard-Richter hilser udspillet fra SF velkommen, men han mangler, at partiet bliver endnu mere konkrete, når de skal forklare, hvordan de vil nå deres mål.

- Jeg kunne godt ønske mig nogle større ambitioner for bioenergien. SF fremhæver ganske rigtigt, at biogasproduktion har store synergieffekter i forhold til klima, energi og miljø, men de forholder sig ikke til, hvordan deres ambitioner skal nås, siger Claus Søgaard-Richter til Landbrug & Fødevares hjemmeside.

Vandstrategi får kritik
Også SF's satsning på vand, som planen indeholder, får kritik af Claus Søgaard-Richter.

SF foreslår et udviklings- og demonstrationsprogram for vandteknologi og know-how, som vil medføre 9.500 nye arbejdspladser og blive et nyt eksporteventyr, og ifølge direktøren er denne satsning på vand også positivt, da vand er en meget vigtig problemstilling for det danske fødevareerhvervs konkurrenceevne.

Dog rummer udspillet ifølge Claus Søgaard-Richter ikke noget nyt i forhold til tidligere udspil fra regeringen, ligesom det vækker bekymring, at finansieringen af tiltagene ikke forklares.

- Som Finansministeriet har vist, er den danske landbrugs- og fødevaresektor den erhvervssektor, der bidrager mest til Danmarks indtjening i udlandet, i alt med 40 milliarder kroner i plus til handelsbalancen. De danske fødevarevirksomheder er derfor stærkt repræsenteret på eksportmarkederne, og de kan blive vigtige teknologibærere for dansk miljøteknologi. Derfor er det vigtigt, at de virksomheder, der er brugere af miljøteknologi, inddrages når der diskuteres national FU indsats, nationale vandstrategier og prioriteringer, siger Claus Søgaard-Richter.

Målene skal nås inden 2015
I afsnittet om vand i SF's plan hedder det også, at forureningen fra kvælstof og fosfor fra landbrugsproduktionen er et af Danmarks største miljøproblemer. Løsningen handler om en sikker gennemførelse af EU's vandrammedirektiv og vandplanerne skal sikre, at Danmark kan leve op til EU's Vandramme-direktiv i 2015.

- Hvis vi fortsat skal have en førerposition på vandområdet, skal det sikres, at vandplanerne ikke forsinkes yderligere. Når planerne er vedtaget, skal det klart fremgå i hvilken takt de tænkes gennemført. I dag lever vi langt fra op til kravene i EU’s vandrammedirektiv. Dansk vandresurseforvaltning har brug for et kraftigt kvalitetsløft. Det er en forudsætning for, at vi kan skabe eksport og beskæftigelse på området, hedder det i SF's vækstudspil.

Læs også