11-timersreglen gælder også i landbruget

ARBEJDSMARKED: Alle individuelle ansættelseskontrakter er baseret på aftaleretten med de begrænsninger, der findes i lovgivning og overenskomster.

For ansættelsesforhold, der ikke er reguleret af kollektive overenskomster, fremgår retsgrundlaget dels af den præceptive (ufravigelige) arbejdsretslovgivning, dels af hvad der individuelt er aftalt mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren.

Arbejdsmiljøloven, herunder reglerne om den ugentlige arbejds- og hviletid samt fridøgn, er en ufravigelig lovgivning. Dvs. at I ikke kan – uanset hvilke aftaler I bliver enige om, og selvom medarbejderen bliver aflønnet herfor – fravige lovgivningen. For en medarbejder over 18 år må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i løbet af en 7 dages periode beregnet over en periode på 4 måneder, ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde.

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at medarbejderen får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. (Hvileperioden kan dog nedsættes til 8 timer indtil 30 dage i et kalenderår). Inden for hver periode på 7 døgn skal medarbejderen have et ugentligt fridøgn. Fridøgnet kan udskydes og erstattes af tilsvarende frihed senere, f.eks. kan medarbejderen have fri hver 2. weekend.

Elever og praktikanter
Elever og praktikanter i landbruget er omfattet af overenskomsten – mellem 3F og G-LSA – det betyder at det er overenskomsten, der er gældende for jeres ansættelsesforhold, uanset om du som landmand er medlem af G-LSA eller eleven er medlem af 3F.

Nogle af overenskomstens aftaler I skal være opmærksomme på er blandt andet, at den normale arbejdstid er på 37 timer – og eleven/praktikanten kun i begrænset omfang må have overarbejde. Det er altså ikke muligt at lave en elevkontrakt på mere end 37 timer gennemsnitlig pr. uge. Unge under 18 år må max arbejde 40 timer gennemsnitlig pr. uge inkl. Overarbejde. De skal have 12 timers samlet hvile samt 2 sammenhængende fridøgn pr. uge.

Husk at overholde reglerne for den ugentlige arbejds- og hviletid samt fridøgn. Overtrædelse af reglerne om maksimal arbejdstid kan udløse en godtgørelse, og overtrædelse af hviletids-bestemmelserne kan straffes med bøde. Straffen kan, i særlige situationer ved forsætlige overtrædelser eller som følge af grov uagtsomhed, være fængsel.

Læs også