Den nordlige halvdel af Jylland hårdt ramt

PLANER: De nye vand og naturplaner er nu sendt i høring. Det bliver en stor opgave for landbruget. Miljøministeren taler om begrænsninger for produktionen.

De nye vand- og naturplaner rammer den nordlige halvdel af Jylland hårdt. Her falder store arealer i områder, der har de højeste reduktions-krav omkring vandmiljøet. Det gælder det meget store opland til Limfjorden samt oplandet til Mariager Fjord, der begge rubriceres i den højest målsatte gruppe, mens kravene omkring Randers Fjord og Nissum Fjord er knap så store.

Vand- og naturplanerne vil samlet set betyde, at kvælstof langs kysterne bliver reduceret med 19.000 tons. Danmark har i dag en samlet udledning på 65.000 tons.

Miljøminister Troels Lund Poulsen indrømmede i forbindelse med lanceringen af planerne, at reduktionen vil sætte en række begrænsninger for produktionen i Danmark.

23 vandplaner
Fosfor i søerne skal reduceres med 210 ton, og 7.300 kilometer vandløb får restriktioner, fortæller By- og Landskabsstyrelsen på deres hjemmeside www.blst.dk. Her ses forholdene fra naturens side, og det fortælles, at 130.000 hektar naturarealer får ekstensiv drift for at forhindre tilgroning, at 16.000 hektar naturarealer får forbedret vandforhold ved indsats mod dræn og udtørring samt at 20.000 hektar skovnatur sikres ved at stoppe opsplitning og sammenkæde små arealer.

Der er på landsplan i alt lavet 23 vandplaner, som hver i sær er specielt designet til at tage hånd om de lokale udfordringer. Derudover er der en plan for hvert område i Natura 2000. Det giver i alt 246 naturplaner.

Miljøministeren understregede i forbindelse med lanceringen, at planerne har bindende mål, der skal opfyldes.

 

Håber på indflydelse
Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at man i arbejdet med at udforme de endelige planer, bruger pengene dér, hvor man får mest muligt for dem.

- I den videre fase vil vi have blikket fast rettet mod at sikre de mest omkostningseffektive virkemidler. For eksempel er stenrev anerkendt som en afgørende faktor for at skabe god økologisk tilstand i Limfjorden og et ekstremt omkostningseffektivt virkemiddel, hvor vi kan slå to fluer med et smæk. Det er den slags ting, vi vil sætte fokus på i den kommende høringsfase, siger Niels Jørgen Pedersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer og formand for LandboThy.

Da en stor del af vand- og naturplanerne omfatter landbrugsarealer, forventer Landbrug og Fødevarer, at både kommuner og miljøcentre vil inddrage landbruget i såvel processen som den videre planlægning.

- Al erfaring viser, at man skaber de bedste resultater, hvis man inddrager lodsejerne mest muligt. Det gælder både i forhold til at udarbejde de kommunale vand- og naturplaner, og når vi kommer til den fase, hvor planerne skal realiseres, understreger Niels Jørgen Pedersen.

Planerne er nu ude i en seks måneders høringsfase.

Læs også