Afstemning om særstatus udskudt

SKEPSIS: EU's behandling af Danmarks ansøgning om særstatus for konsumæg og hønse- og kyllingekød trækker i langdrag.

Danmark har i september 2007 sendt to ansøgninger til EU-Kommissionen om særstatus for salmonella for henholdsvis konsumæg og hønse- og kyllingekød. Disse ansøgninger bliver i øjeblikket behandlet i EU.

- Kommissionen har udarbejdet et forslag til en udvidelse af de særlige garantier for salmonella for konsumæg, som gælder for Sverige og Finland, til også at omfatte Danmark. Forslaget har været fremlagt til afstemning i Den Stående Komite for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCOFCAH) den 16. december 2008, men da der ikke kunne opnås kvalificeret flertal, valgte Kommissionen at udsætte afstemningen, skriver fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i et svar til Per Clausen (EL).

- De medlemsstater, der tilkendegav, at de ville afstå fra at stemme, begrundede dette i, at dansk særstatus vil medføre en splittelse af det indre marked. Der var ingen bemærkninger til opbygningen af det danske kontrolprogram for salmonella, tilføjer Eva Kjer Hansen.

Hun mener, at der nu forestår et arbejde med at overbevise de skeptiske medlemsstater om, at Danmark bør belønnes for den store indsats, der er gjort for at nedbringe salmonellaforekomsten i fjerkræ.

Nedsat krav
Ansøgningen for hønse- og kyllingekød afventer i øjeblikket, at Danmark kan demonstrere, at forekomsten af salmonella i alle led af produktionen opfylder kravet om et niveau på under 2 procent.

EU´s vejledning om minimumskriterier angiver, at dette krav skal være opfyldt i de seneste 2 år, men det har i forbindelse med forhandlingerne været fremme, at denne periode kunne nedsættes til 1 år.

Eva Kjer Hansen vurderer, at udskydelsen af afgørelsen for konsumæg formentlig vil »have afsmittende effekt« på ansøgningen for slagtekyllinger.

Det er ikke muligt for Danmark at indføre en mærkningsordning, så alt fjerkræ, der sælges i Danmark, er mærket med oprindelsesland.

- Mærkningsområdet er totalharmoniseret i EU. Det vil derfor kræve en fællesskabsbeslutning at indføre et krav om mærkning med oprindelsesland. Det har der blandt medlemslandene hidtil ikke været støtte til, idet et sådant krav vil stride imod princippet om varernes frie bevægelighed i EU, svarer Eva Kjer Hansen.

Mærkning
Kun fjerkrækød fra tredjelande skal ifølge handelsnormerne mærkes med oprindelseslandets navn.  

Oprindelse fra EU-lande kan imidlertid frivilligt angives, såfremt oplysningen er dokumenterbar og ikke vildleder forbrugeren.

 

Læs også