Miljøministeren roste landbruget

(LANDBRUG SYD) Ministeren forventer ikke, at der sker store forskydninger i den nuværende graduering af vandløbene.

135 sønderjyske landmænd hørte i sidste en engageret miljøminister fortælle om miljøregulering og fremtidens landbrug. Bag arrangementet stod Det sønderjyske Landbrugsråd, der med kort varsel havde fået mødet hos Sønderjysk Landboforening i Vojens på benene.

Hans Chr. Schmidt roste landbruget for en aktiv og konstruktiv medvirken til at få løst de mange opgaver, der presser på. Han nævnte, at erhvervets mange synspunkter bliver noteret. Axelborg skal nok sørge for at puste os i nakken hele tiden, men det sker på en konstruktiv måde.

Ministeren kom med en gennemgang af planerne for Vandmiljøplan III, Vandrammedirektivet, Pesticidhandlingsplanen osv.

Under gennemgangen understregede han, at vi hele tiden skal huske driftsøkonomien: Hvad får vi for den ydede indsats? Er det pengene værd? Vi skal bruge vores midler der, hvor vi får det største udbytte.

Hans Chr. Schmidt nævnte vigtigheden af, at vi skal huske at stoppe op og rose hinanden for det vi har opnået - og ikke bare sige: Så skærer vi igen 50 procent. For vi nåede faktisk mange af de satte mål, og det skal landbruget have ros for.

Han kvitterede f.eks. for landbrugets indsats for naturen: Nye vandhuller, vildtremiser, levende hegn mv. Alt sammen noget til glæde for vilde dyr, planter - og mennesker.

Men Hans Chr. Schmidt nævnte også en række områder, hvor vi er på vej - men hvor der stadig mangler meget i, at det er godt nok. Landbruget har et overskud af fosfor, og fosfor er 25 gange »farligere« end kvælstof, når det udvaskes.

Gylle lugter mest, når gyllebeholderen står midt i landsbyen

Vi må erkende, at dyr på stald lugter. Det er derfor rimeligt overfor naboer, at vi sætter nye mindste-afstandsgrænser, når produktionen udvides. Vi skal være her alle sammen og det er vigtigt også at tænke på naboen, fortsatte miljøministeren. Men samtidig har vi givet tilladelse til at f.eks. gylletanken kan flyttes ud på marken - der hvor gyllen skal bruges.

- Det er egentlig utroligt, at det tog så lang tid, før det blev tilladt. Der skal ikke den store visdom til at se, at gylle lugter mest, hvis vi placerer gyllebeholderen midt i landsbyen. Der bliver også et behov for at flytte produktionsbygninger ud fra landsbyen. Opgaven er at få landbrugspolitik og miljøpolitik til at hænge sammen, lød det fra miljøministeren.

Under den efterfølgende debat kom mange spørgsmål frem:

Om lugt: Der ønskes objektive kriterier - ikke at seks personer går frem mod en stald og stopper, når den første kan lugte noget. Den fastsættelse virker alt for tilfældig.

Om fosfor: Giv os tid til at løse problemet selv, fx frem til 2010. Vi kan styre meget gennem foderet. Hertil nævnte Hans Chr. Schmidt, at der er tale om fosfor i to forskellige debatter: dels i stalden via foderet - og her kan erhvervet gøre rigtig meget og dels på marken. Og det er et helt andet spørgsmål.

Vandløb: Flere nævnte et stort behov for oprensning af vandløb. Hans Chr. Schmidt erkendte, at der tilsyneladende er et stort problem mht. vandløbsloven. Den har to ligestillede formål: Miljø og afledning af vand. Der er et stort behov for at få præciseret, hvor ligestillingen gælder, så vi ikke igen og igen skal diskutere emnet. Vi må derfor have afklaret, hvor der er behov for at tilgodese vandafledningsevnen og hvor miljøet skal være i fokus.

Ministeren fortalte også, at alle vandløb skal indplaceres i fem kategorier. Han forventer dog ikke, at der sker store forskydninger i den nuværende graduering.

Hans Chr. Schmidt afsluttede den gode debat med at sige: Ingen embedsmænd kan optræde politisk - uden at der er politikere, der tillader det. Embedsmænd skal udføre det, som politikerne fastsætter.

Læs også