Motorvejen er vigtig

(LANDBRUG FYN) - Jeg er positiv over for, at motorvejen skal komme. De trafikforhold, vi har nu, er ikke rimelige, siger midtfynsk gårdejer, som bliver stærkt berørt af Odense-Svendborg motorvejen. I næste uge afholdes detailbesigtigelse i forbindelse med ekspropriationer i Ryslinge og Egebjerg kommuner.

Anlægget af den nye fynske motorvej mellem Odense og Svendborg er nu for alvor ved at tage fart.

På motorvejsprojektets første etape - fra Ørbækvej øst for Odense og til lige nord for Ringe - har jordarbejder og brobyggerier allerede været i gang i nogen tid. Næste etape omfatter i store træk en udbygning af den eksisterende firesporede vej uden om Ringe.

Nu forestår en række ekspropriationsforretninger vedrørende strækningen Kværndrup-Svendborg. Og i næste uge - nærmere bestemt onsdag den 28. og torsdag den 29. januar - afholdes »detailbesigtigelse« på en del af denne strækning i Ryslinge og Egebjerg kommuner.

Forretningen afholdes af »Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne« efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Han skal afgive omkring en sjettedel af sin jord til motorvejen, der endvidere vil gennemskære hans ejendom således, at han vil få ca. syv hektar til at ligge på den modsatte side af motorvejen i forhold til gårdens bygninger.

I dag hører der 47 ha til »Højmark«. Bedriften omfatter desuden ca. 10 ha jord i forpagtning. Ved ekspropriationen til motorvejen skal Mogens Hessellund afgive 7,8 ha. - Og måske lidt mere til et regnvandsbassin.

De syv ha vil komme til at ligge som en langstrakt kile mellem motorvejen og den nuværende hovedvej 9. Kilens spids - rundt regnet en fjerdedel af arealet - vil desuden være adskilt fra resten af marken af et ca. 100 meter langt levende hegn, som Mogens Hessellund (uden de helt store forhåbninger) vil søge at få lov til at fjerne, hvorved han vil kunne undgå en masse vendinger og tomkørsel.

I den forbindelse peger han på, at flere landmænd efter anlægget af motorvejen kan komme til at stå tilbage med nogle små arealer, som ikke længere kan dyrkes rationelt, fordi man ikke må fjerne nogle stumper hegn. Og han mener, at der i disse tilfælde bør kunne gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

- Selv om vi får en omvej til noget af jorden, er det vejmæssigt alle tiders løsning for os, påpeger han. Vi har vidst i 20 år, at vi skulle have den motorvej, og med det tilslutningsanlæg, der etableres, hvor hovedvej 8 føres over motorvejen en lille kilometer syd for gården, får vi let ved at komme til både Odense, Svendborg, Nyborg og Faaborg.

- Den nuværende hovedvej 9 er jo især om morgenen og om eftermiddagen næsten umulig at komme frem ad. Så når min kone skal på arbejde i Odense, vil det betyde en stor lettelse, når hun kan køre ad motorvejen. Og for hele Fyn - og specielt Sydfyn - bliver det en stor fordel, når motorvejen kommer.

- Selv om motorvejen kommer til at ligge kun 120 meter fra vores stuehus, regner vi ikke med at få nævneværdige problemer med trafikstøj. Lige ud for ejendommen vil motorvejen nemlig være gravet ca. fire meter ned under det omgivende terræn.

- Ved en ekspropriation er myndighederne ikke forpligtet til at anvise erstatningsjord, konstaterer Mogens Hessellund. Desværre har det ikke været muligt at gennemføre en jordfordeling. Der er mange grise her i området, og det betyder, at ingen kan undvære noget jord.

- Jeg har tilladelse til en produktion svarende til 132 dyreenheder, og jeg producerer ca. 4000 fedesvin om året fra 30 kg’s grise. Mit problem er, at jeg efter ekspropriationen ikke vil have jord nok til den produktion.

- Som konsekvens af ekspropriationen vil jeg komme til mangle areal til ca. 13-14 dyreenheder, svarende til en nedskæring af produktionen med ca. 500 slagtesvin pr. år. En kompensation for dette driftstab bør efter min mening indgå i ekspropriationsaftalerne.

- Jeg er spændt på, om myndighederne vil tage hensyn til driftstabet, siger Mogens Hessellund. Og jeg finder det tankevækkende, at der er flere landmænd, der bliver berørt af motorvejen, end der findes hasselmus ved Svendborg!

- Men, slutter den midtfynske landmand, vi skal have den motorvej. Det, vi har nu, er ikke rimeligt.

En af dem, der som rådgiver har den kommende sydfynske motorvej tæt inde på livet, er agronom Carsten Hansen, der er sektionsleder i afdelingen »Driftsøkonomi Planter« i Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne.

Carsten Hansen står til rådighed med råd og dåd for de midt- og sydfynske landmænd, som berøres af motorvejsprojektet. Han forhandler på deres vegne med ekspropriationskommissionen og kan bistå dem, når erstatningerne fastsættes, hvilket sker ud fra prisniveauerne i området - og mange års praksis.

Den tid, Carsten Hansen bruger til disse formål, betales af staten som en del af de samlede omkostninger ved motorvejsprojektet.

- Landmændene er frit stillet med hensyn til, hvor de vil søge rådgivning. Men, understreger Carsten Hansen, jeg vil råde de berørte til at henvende sig - enten til mig eller for eksempel til en advokat. Det kan være meget svært for den enkelte landmand at gøre sit krav op uden bistand.

- Hovedlinien er fastlagt. Nu ser man på, hvordan overkørsler m.v. påvirker den enkelte ejendom, og vi kan påpege, hvis der er noget uhensigtsmæssigt, for eksempel med hensyn til adgangsveje.

- Derpå kommer selve ekspropriationsforretningen. Det er mit indtryk hidtil, at de berørte lodsejere har fået en rimelig retfærdig behandling. Og jeg vil gøre mit til, at den linie kan fortsætte, slutter Carsten Hansen.

Læs også