Plantedirektoratet roser branchen for hurtig indgriben i aflatoxin-sag

(Effektivt Landbrug) Et parti kvægfoder fra Sydvestjysk Andel indeholder mere aflatoxin end tilladt. Foderfirmaet har trukket foderet tilbage. Branchens hurtige reaktion fremhæves af myndighederne, som dog har slået alarm i hele EU.

De danske myndigheder slog i sidste uge aflatoxinalarm i samtlige EU-lande.

Baggrunden var, at der i en mælkeprøve fra 23. oktober blev målt et indhold af aflatoxin, der lå over kvægbranchens egen interne grænseværdi.

Prøven viste samtidig, at aflatoxinindholdet lå under de gældende EU-grænseværdier, og Fødevaredirektoratet understregede derfor, at der ikke har været nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med de fundne mængder aflatoxin i mælken.

Selvom EU-grænseværdierne ikke var overskredet, valgte branchen at undersøge det foder fra Sydvestjysk Andel, der var anvendt i den besætning, mælken kom fra. Det viste sig, at foderets indhold af aflatoxin var højere end både branchens grænseværdi og det indhold, lovgivningen tillader.

Branchen henvendte sig derfor til Plantedirektoratet, som udtrykker tilfredshed med erhvervets håndtering af sagen.

- Vi har her et godt eksempel, hvor erhvervet har taget ansvaret for foder og fødevaresikkerhed alvorligt, og selv holdt øje med forekomsten af aflatoxin. Det er samtidig positivt, at virksomhederne selv har taget de nødvendige skridt, siger Morten Ejrnæs, afdelingsleder i Plantedirektoratets Sektor for foder- og gødningsstoffer.

De danske myndigheder har dog samtidig udsendt en såkaldt rapid alert.

- Det vil sige en meddelelse til resten af EU om fundet af aflatoxin. Herefter går vi i gang med at analysere de ingredienser i foderet, der kan være kilden til aflatoxin-forureningen. Det drejer sig om majs, soja og raps – hvor mistanken lige nu koncentrerer sig om majsen, forklarer Morten Ejrnæs.

Fra Plantedirektoratet pointeres det, at det er ganske sjældent, at man udsender rapid alert om forurening af dansk foder.

Så snart ingredienserne fra den forurenede kvægfoderblanding er færdiganalyseret – hvilket enten er sket efter Effektivt Landbrugs deadline eller vil ske i begyndelsen af denne uge – vil der blive fulgt op med en ny rapid alert, hvis direktoratet finder overskridelser i de fodermidler, der er blevet anvendt til kvægfoderet.

Kvægbranchen overvåger løbende mælk for indhold af aflatoxin. Samtidig har branchen – det vil sige Mejeriforeningen, foderstofbranchen og Dansk Kvæg - fastsat deres egen grænseværdi for, hvor meget aflatoxin mælk og foder maksimalt må indeholde.

Grænseværdien for indholdet i mælk er en femtedel af de gældende EU-grænseværdier og branchens grænseværdi for foderblandinger til malkekvæg er under halvdelen af det indhold, lovgivningen tillader.

Læs også