Acceptabelt resultat i Ravnholtkassen

Trods røde tal på bundlinien – blandt andet som følge af byggeomkostninger samt en større hensættelse – betegner Ravnholtkassen det seneste regnskabsresultat som acceptabelt. Forsikringsselskabet er fortsat særdeles velkonsolideret.

Ravnholtkassens seneste regnskab, der kun omfatter syv måneder fra 1. juni til 31. december 2001, udviser et underskud på 1.124.000 kroner før skat. Forrige regnskabsår havde det fynske forsikringsselskab et overskud før skat på 1.950.000 kroner.

Det oplyste formanden, kammerherre, hofjægermester, godsejer Ove Sehestedt Juul, Ravnholt, i sin beretning på forsikringsselskabets generalforsamling, der fandt sted sidste mandag, den 29. april, på Restaurant »Skoven« i Odense.

Som følge af lovkrav om, at forsikringsselskabers regnskabsår fremover skal følge kalenderåret, er der sket en omlægning af regnskabsåret for Ravnholtkassen G/S. Det har medført, at selskabets 164. regnskabsår kun omfatter syv måneder, samt at den årlige generalforsamling flyttes fra november til april.

- Denne store hensættelse fremkommer på grund af selskabets omlægning af en stor del af porteføljen fra agenturforretning til afdækning i eget regi, oplyste formanden. Der er i selskabets balance afsat »hensættelse for ikke afløben risiko« for i alt 1.474.000 kr.

- Årets resultat efter skat beløber sig til et negativt resultat på 1.103.000 kr. mod et positivt resultat på 1.281.000 kr. forrige år.

Ravnholtkassens samlede præmieindtægter andrager i alt 19.300.000 kr. for regnskabsårets syv måneders periode. Omregnet til en 12 måneders regnskabsperiode ville præmieindtægten andrage 33.100.000 kr. mod 23.900.000 kr. i forrige regnskabsår. Præmieindtægten fordeler sig med 8.300.000 kr. i selskabets direkte forretning samt 11.000.000 kr. i agenturpræmier. Efter afgivne genforsikringspræmier andrager præmieindtægter for egen regning 1.485.000 kr.

Selskabets investeringsvirksomhed, der omfatter renter, udbytter, fondspleje samt ejendomsdrift, viser et samlet positivt resultat på 2.010.000 kr.

- Selskabets basiskapital, der er identisk med egenkapitalen, udgør 76.207.000 kr., og solvensmargin er beregnet til 5.063.000 kr. Da selskabets solvensdækning overstiger lovens kapitalkrav 15 gange, kan Ravnholtkassen G/S betragtes som særdeles velkonsolideret, sagde formanden.

- Afviklingen af samarbejdet med If…skadeforsikring er tilendebragt på en tilfredsstillende måde for begge samarbejdspartnerne. Det har været en krævende arbejdsopgave for medarbejderne i begge selskaber, men opgaverne er udført til selskabernes og vore medlemmers fulde tilfredshed.

- Det første kvartal af indeværende regnskabsår er forløbet i henhold til de udarbejdede budgetter, og den samlede portefølje er i kvartalet steget tilfredsstillende.

- Investeringsvirksomheden i selskabet er i meget høj grad præget af kursudviklingen på værdipapirbeholdningen. Forrentningen af indlån i pengeinstitutterne samt renteafkastet af obligationer har de senere år været faldende, så det er meget svært at fastholde vore renteindtægter. Vi må derfor indstille os på, at et forbedret regnskabsresultat er afhængig af en positiv kursudvikling på selskabets beholdning af værdipapirer, vurderede Ravnholtkassens formand.

- I 2001 tegnede storme og oversvømmelser sig for mere end to tredjedele af alle naturkatastrofer, og hele 92 procent af udbetalingerne gik netop til skader efter storme og oversvømmelser. Det er tankevækkende for os i Ravnholtkassen, da vi i vor portefølje afdækker mange stormskadeforsikringer.

Formanden gik ikke så vidt som til at tage ordet »præmieforhøjelse« i sin mund. Men han understregede, at som et mindre, gensidigt forsikringsselskab må Ravnholtkassen i disse år følge med udviklingen og tilpasse sig markedet på et sikkert og afbalanceret grundlag.

- Kun det seriøse arbejde i respekt for selskabets medlemmer og den af dem opsparede formue giver resultater. Der er i forsikringserhvervet ingen mulighed for hurtig indtjening, sagde Ove Sehestedt Juul, der fastslog, at der også i årene fremover vil være behov for mindre, lokale og velkonsoliderede forsikringsselskaber med et højt serviceniveau.

På valg var endvidere proprietær Aage Hansen, Mariendal, som ikke kunne genvælges på grund af alder i henhold til selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen vedtog på forslag fra bestyrelsen at lade denne bestyrelsespost stå ubesat. Bestyrelsen vil derfor indtil videre bestå af seks medlemmer.

I forbindelse med Forsikringsselskabet Ravnholtkassen’s generalforsamling sidste mandag blev Ravnholtkassens Hæderspris 2002 på 50.000 kroner tildelt forstanderen for Dalum tekniske Skole, Jens Martin Buch Kristensen.

Hædersprisen blev overrakt af selskabets formand, kammerherre Ove Sehestedt Juul, Ravnholt, der nævnte, at Jens Martin Buch Kristensen efter uddannelsen som mejerist og mejeriingeniør i 1964 blev mejerilærer på Dalum Mejeriskole, hvis forstander han blev i 1972.

Dalum Mejeriskole blev i 1979 udskilt fra Dalum Landbrugs- og Mejeriskole efter 90 års samhørighed og skiftede navn til Dalum tekniske Skole, Mejeribrugets Uddannelsescenter, med Buch Kristensen som forstander. Og med ham som en aktiv og initiativ leder startede Dalum tekniske Skole i 1981 EFG-jordbrugsskolen, der har et bredt udbud af uddannelser inden for hele området »fra jord til bord«.

Læs også