Landbruget: Større forståelse

Landbruget glæder sig over, at den nye regering med sit finanslovsforslag satser på en mere erhvervsvenlig politik, og Landbrugsraadet har denne kommentar til forslaget:

– Det er befriende at se et forslag, hvor regeringen tager de første skridt til en forbedret konkurrenceevne samt øget vækst og beskæftigelse frem for økonomiske og administrative byrder. Det er tilfredsstillende, at der nu kommer 75 mio. kr. til at dække landmændenes omkostninger til at forebygge kogalskab. Det dækker langtfra landmændenes omkostninger, men viser regeringens forståelse for en vis ligestilling.

Landbruget er også meget tilfreds med, at finanslovforslaget ikke indeholder nye skatter og afgifter, men har en række ønsker til ændringer og forbedringer af delelementer i lovforslaget:

– Det er godt, at Fødevareministeriet viderefører FØTEK-programmet, men det er skuffende, at bevillingerne til en række forskningsprogrammer på landbrugs- og fødevareområdet forringes med 45 mio. kr. Hertil skal lægges besparelser på forskningsområdet i andre ministerier.

På samme måde er det for landbruget utilfredsstillende, at regeringen fjerner strukturprojekt-ordningen og dropper tilskud til energibesparende foranstaltninger, der bidrager til vore fødevarevirksomheders fortsatte udvikling. Tingene hænger heller ikke sammen, når regeringen på den ene side vil styrke dyrevelfærden ved at give flere midler til forbedringsstøtteordningen og på den anden side laver besparelser på konsulent- og vikarordninger.

Grundlæggende er vi i landbruget yderst tilfredse med, at regeringen fra starten har vist forståelse for erhvervslivets vilkår, og at de forringelser på op mod en halv milliard, som den tidligere regering foreslog, er taget af bordet. De fejlskud, der er i dette finanslovsforslag, kan forhåbentlig rettes, hedder det i Landbrugsraadets kommentar.

Læs også