Særdeles solidt selskab

Med en egenkapital på 77,3 millioner kroner overstiger Ravnholtkassens solvensdækning lovens kapitalkrav 45,8 gange, oplyste formanden, Ove Sehestedt Juul, på Ravnholtkassens generalforsamling.

Forsikringsselskabet Ravnholtkassen G/S er særdeles velkonsolideret. Efter årets henlæggelser andrager selskabets egenkapital 77.310.000 kroner fordelt med 10.085.000 kroner i bunden egenkapital samt 67.225.000 kroner i fri egenkapital.

Selskabets basiskapital, der er identisk med egenkapitalen, udgør 77.310.000 kroner, og solvensmargen er beregnet til 1.688.000 kroner. Dermed overstiger selskabets solvensdækning lovens kapitalkrav 45,8 gange.

Det oplyste formanden for Ravnholtkassen G/S’s bestyrelse, kammerherre, hofjægermester Ove Sehestedt Juul, Ravnholt, da han på generalforsamlingen mandag den 26. november på Restaurant Skoven i Odense aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret fra 1. juni 2000 til 31. maj 2001.

- Årets resultat efter skat beløber sig til 1.281.000 kr. mod 465.000 kr. året før. Trods stigende administrationsomkostninger i forbindelse med ændret forretningskoncept efter opsigelse af samarbejdsaftale fra »if…skadeforsikring« kan årets nettoresultat betragtes som pænt.

- Det forsikringstekniske resultat udviser et tab på 479.000 kr. mod et tab på 298.000 kr. i forrige regnskabsår.

I forhold til selskabets samlede præmieindtægter andrager erhvervelses- og administrationsomkostningerne 37,0 procent af disse mod 31,1 procent i forrige regnskabsår.

Stigningen i selskabets samlede driftsomkostninger kan henføres til en omlægning af forretningskonceptet, idet selskabets ledelse – efter at »if…skadeforsikring« opsagde en over 50 år gammel samarbejdsaftale – valgte at udvide sine koncessioner og selv tegne en stor del af den tidligere agenturforretning i eget regi.

- Samarbejdet med Amtssparekassen Fyn om tegning af forsikringer til Amtssparekassens kunder har i det forløbne år været i en fortsat positiv vækst, og selskabets ledelse er overbevist om, at dette positive samarbejde er til gavn for begge parter, understregede Ove Sehestedt Juul.

- De første seks måneder af indeværende regnskabsår på i alt syv måneder er forløbet tilfredsstillende i henhold til de udarbejdede budgetter.

- Selskabets investeringsvirksomhed er i meget høj grad præget af kursudviklingen, og efter den 11. september er aktieudviklingen meget negativ, hvorimod kurserne på obligationerne holder sig pænt med en sigende tendens i forhold til kurserne ved udgangen af sidste regnskabsår, konstaterede Ove Sehestedt Jul. Da vi ingen indflydelse har på disse ting, kan vi kun håbe på en positiv kursudvikling inden årets udgang.

- Genforsikringsmarkedet er skræmt fra vid og sans efter terrorangrebet på USA den 11. september. Ravnholtkassens ledelse var allerede først på året opmærksom på, at der kunne forventes uro i genforsikringsmarkedet, så selskabet fik fornyet sine kontrakter for løsørebrandforsikring for en 2½ årig periode, og for de øvrige brancher for en femårig periode, uden væsentlige forhøjelser.

Denne fremsynethed bevirker, at Ravnholtkassens medlemmer ikke får store præmieforhøjelser, men kun mindre justeringer af nogle typer forsikringer.

- Der skete skader på 60.000 landbrugsejendomme, 230.000 parcelhuse, 25.000 sommerhuse og 15.000 biler. Det samlede erstatningsbeløb lyder på godt 14 milliarder kroner. Hertil kommer de voldsomme administrative merbelastninger i de enkelte selskaber i forbindelse med behandling af de mange skader.

- Konklusionen efter orkanen i 1999 må være, at de danske forsikringsselskaber trods alt var – og fortsat er – rustet både administrativt og økonomisk til at klare en så helt ekstrem situation.

- Ligeledes, fremhævede Ove Sehestedt Juul, har forsikringsselskaberne håndteret de mange skadesager så kompetent, at kun meget få af de mange tusinde sager har ført til klager eller egentlige retslige efterspil. Ankenævnet for Forsikring har kun modtaget omkring 180 sager om skader fra orkanen, hvilket i forhold til et ekstreme pres, forsikringserhvervet har arbejdet under, må siges at være flot klaret.

- Velkonsoliderede forsikringsselskaber vil også i fremtiden være alt afgørende for det trygheds- og sikkerhedsnet, som det er forsikringserhvervets opgave at spænde ud under erhvervslivet samt under den enkelte borgers velfærd.

- Således vil der også fremover, trods den hårde konkurrence, være plads til mindre, lokale, velkonsoliderede forsikringsselskaber med et højt serviceniveau. Så vi er i selskabets ledelse overbeviste om, at Ravnholtkassen G/S også i de kommende år vil udfylde sin plads i det danske forsikringserhverv til glæde og gavn for vore medlemmer, sluttede Ove Sehestedt Juul.

Til Ravnholtkassens bestyrelse genvalgtes gårdejer Jørgen Juul Jørgensen, Rolundgaard. I stedet for godsejer J.A. Wistoft Larsen, Brockdorff, som ikke kunne genvælges på grund af selskabets aldersgrænse, nyvalgtes godsejer Niels greve Iuel Reventlow, Hverringe.

Læs også