Fynsk minirenseanlæg med typegodkendelse

Et vedholdende arbejde har bragt virksomheden New Line Faaborg A/S i front på spildevandsområdet. Første typegodkendelse i Danmark blev udstedt til virksomheden i sidste uge.

New Line Faaborg A/S har, som det første firma, fået Miljøstyrelsens typegodkendelse, efter at Folketinget i 1999 vedtog, at minirenseanlæg typegodkendes, inden de installeres. Godkendelsen gælder for flere typer anlæg fra 5 PE (personer) til 30 PE, og flere renseklasser med og uden fosfor.

Firmaets tekniske leder for spildevandsafdelingen, Jørgen Kristoffersen, fortæller, at Faaborg Værft A/S, som er moderselskabet til den miljøtekniske udvikling, søgte om godkendelsen i marts 2001.

- Det kan synes som meget lang tid at vente, men det vigtigste er, at mange års indsats er accepteret, og målet er nået efter at have fulgt reglerne og kravene. Når disse er nye, kan de være genstand for mange fortolkninger, så det er med at finde den rette vej, siger Jørgen Kristoffersen.

Gennem mange år har adskillige virksomheder været »lige ved og næsten«, når det gjaldt en godkendelse af et minirenseanlæg. Lige nu, hvor særdeles mange ejendomme står foran kloakering og rensning af spildevand i det åbne land, kommer det særlig belejligt for den sydfynske virksomhed at have opnået godkendelsen.

Det godkendte anlæg har været fremstillet fra 1994, men har siden været gennem mange tilpasninger.

Af hensyn til uvildigheden er testen forestået af Hedeselskabet, som igen har haft firmaet AnaLycen i Fredericia til at tage prøverne.

Ingeniør Peter Nielsen, Hedeselskabet fortæller, at prøverne er udtaget hver femtende dag. For med en dags forskydning over to uger bliver der over en lang periode en forskydning på alle ugens dag for prøvernes udtagelse.

Anlægget har også været udsat for såkaldte ferietest, badekarstest og test for strømudfald. De består i at lukke anlægget ned i 14 dage, simulere at der skylles en stor vandmængde ud (200 liter på tre minutter), og simulere lynnedslag med strømudfald og et lukket anlæg.

- Var alt ikke lykkedes tilstrækkelig godt, så havde New Lines anlæg ikke været typegodkendt, som det nu er tilfældet, fastslår Peter Nielsen.

Ved Landbrug Fyns henvendelse var det nyt for Lone Nielsen at høre, at deres anlæg netop var typegodkendt. Men det bekom dem naturligvis godt at få investeringen af om knap 40.000 kroner positivt bekræftet.

- Vi har stiv jord her, så et nedsivningsanlæg var ikke velegnet, hvorfor vi satsede på et minirenseanlæg, fortæller Lone Nielsen.

Anlægget ligger godt skjult i haven. Toplåget fra 5 PE anlægget i en græsgrøn farve stikker ikke ud og dette, sammen med et par mindre låg fra brønde, hvorfra afledningen sker til markerne, er camoufleret vældigt fint i blomsterbedet.

Godsforvalter Søren S. Axelsen forklarer, at godset i forbindelse med etablering af ny hovedbygning blev pålagt en bestemt størrelse for anlægget af Svendborg Kommune. Størrelsen fastsættes ud fra antal badeværelser i bygningen. og kommunen valgte så at give en dispensation til at etablere New Line anlægget.

- Den blev givet under forudsætning af, at der blev indgået en forpligtende serviceaftale med producenten om, at anlægget en gang årligt blev vedligeholdt og kontrolleret af firmaet, siger Søren S. Axelsen.

Han synes selv, at forholdene fungerer upåklageligt, og konstaterer med tilfredshed, at myndighederne officielt har anerkendt metoden.

Et etableret anlæg består af to enheder: en bundfældningstank og et minirenseanlæg. Bundfældningstanken kan eventuelt være en eksisterende tank - afhængig af kapacitet og konstruktion. Den skal være med et volumen på minimum to kubikmeter.

Selve minirenseanlægget består af en indløbspumpebrønd, en biologisk del og en efterklaringstank. Hertil beluftningspumpe og elektrisk styring, samt eventuelt udstyr til fosforfjernelse. Alt er indbygget i en samlet enhed og parat til nedgravning.

Fra virksomheden oplyses det, at et minirenseanlæg med fosforfjernelse vil koste 36.250 kroner og uden fosforfjernelse 32.500 kroner - begge inklusive moms. Derudover kommer forklaringstank og selve installationen.

Flere producenter af minirenseanlæg arbejder på typegodkendelse, men i nedenstående tages udgangspunkt i funktionen for det netop godkendte New Line anlæg.

Det er et biologisk renseanlæg og anvender generelt samme principper som et kommunalt renseanlæg. Dog med den væsentlige forskel, at hvor kommunale anlæg er baseret på en fritsvømmende bakteriekultur, er New Line minirenseanlæg baseret på en fastsiddende bakteriekultur, også kaldet fastfilmteknik.

Fastfilmteknikken har den store fordel, at den ikke kræver styring af den biologiske del, som er selvregulerende. Den er meget robust overfor svingende belastning, som for eksempel stilstandsperioder. Kortvarige overbelastninger klarer anlægget uden problemer.

Efter at spildevandets forurening er nedbrudt og omdannet til slam, fjernes det fra vandet. Dette sker i efterklaringen, som vandet presser langsomt mens slammet bundfældes. Det bundfældede slam pumpes automatisk til bundfældningstanken, hvorfra det fjernes med slamsuger 1-2 gange om året. Strømforbruget skønnes til at udgøre 700 kW årligt.

Såfremt anlægget skal anvendes i et område, hvor der er krav til fjernelse af fosfor, såkaldte OP/SOP-krav, lever det typegodkendte anlæg op til disse krav, idet anlægget kan leveres med udstyr til fosforfjernelse.

Skulle denne situation opstå, skal ejeren, som skal være tilsluttet en serviceordning, kontakte leverandøren. Kravet til serviceordningen vil medføre en omkostning på cirka 2.000 kr. årligt.

Ifølge den tekniske leder hos New Line, Jørgen Kristoffersen, vil det økonomisk være billigst at etablere et minirenseanlæg, når spildevandsafgiften passerer 25 kroner.

Læs også