Flere fynske vådområder

(LANDBRUG FYN) Selv om Ann Fuglsang fra Fyns Amt i 2003 venter en stor vækst af fynske vådområder, er der dog stadig et godt stykke vej fra kravene i Vandmiljøplan II.

- Landbruget på Fyn har forholdt sig utroligt positivt over for etablering af vådområder. Det gælder både organisationerne og de enkelte medlemmer, der som lodsejere bliver involveret i de enkelte projekter.

Denne positive konstatering kommer fra Ann Fuglsang, leder af Fyns Amts vådområdesektion. Det er herfra, der tages hånd om indsatsen for at mindske kvælstofudvaskningen, og dermed leve op til Folketingets Vandmiljøplan II.

På landsplan forventes det, at 16.000 hektar omlægges til vådområder, og på Fyn vil det svare til et krav omkring 1.600 hektar. Den målsætning kan ikke opfyldes inden 2004, men en mulighed for at nå cirka 700 hektar i Fyns Amt er efter sektionslederens opfattelse meget tilfredsstillende.

- I øvrigt er der endnu ikke afsat midler til projekterne længere end 2003 med, nævner Ann Fuglsang, som derfor med interesse følger Folketingets opfølgning af vandmiljøplanen.

I alt er cirka 25 projekter enten lavet eller har været igennem forundersøgelser. Ifølge sektionslederen, så har der været mange tilfælde, hvor landmændene selv har henvendt sig, og det betragter hun naturligvis som positivt.

- Men vi kan sagtens bruge flere henvendelser, hvis der er områder, som ønskes inddraget, siger Ann Fuglsang og bemærker, at deltagelsen er frivillig. Ved henvendelsen kan man få arealet undersøgt, herunder den arealstørrelse, som et projekt vil kunne påvirke, og hvilken kompensation, der kan udredes.

- Hvis mulighederne ikke svarer til lodsejernes forventninger, så bliver der ganske enkelt ingen aftale. Derfor er det væsentligt at have bemærkninger og kommentarer tidligt inde i forløbet, så disse kan blive inddraget. Det er ved at tage videst mulige hensyn til lokale ønsker, vi opnår den fælles aftale, konstaterer amtets sektionsleder for vådområder.

Men i mange tilfælde afkræves der også erstatningsjord fra lodsejerne, så der er mange grunde til, at det bliver et længere tidsforløb.

Siden starten i 1999 har man i 2001 og 2002 afsluttet fire projekter på godt 150 hektar. Det drejer sig om Wedellsborg Hovedgård, Horne Mølleå, Karlsmosen syd for Egeskov og Snaremose sø på Langeland.

I Skov- og Naturstyrelsen er der yderligere godkendte projekter for cirka 550 hektar på Fyn, men disse mangler endnu forskellig behandling. Det kan dreje sig om endelig lodsejeraftale, myndighedsbehandling eller jordfordeling.

Ann Fuglsang finder det helt naturligt, at der må bruges den nødvendige tid for at løse en fælles opgave, når det gælder vitale områder for såvel landmændene som miljøet.

84 hektar i Lindkær ved Ravnholt Gods er et andet projekt. Det er mindre kompliceret i behandlingen, da det kun omfatter én lodsejer.

Et projekt ved Føns Vang er på 113 hektar, hvoraf de 108 hektar vil blive til sø. Her er der også primært én stor lodsejer, men mange andre har nydt gavn af den udpumpning, som Wedellsborg Gods har udført, så disse lodsejere vil også skulle tildeles kompensation i henhold til Vandløbsloven.

Hundstrup Å projektet, herunder området omkring Rødkilde Gods, er samlet på 24 hektar. Det er amtets gamle demonstrationsprojekt, hvor det kun er eksisterende aftaler, som mangler den sidste behandling. Ifølge Ann Fuglsang opnås der her en meget stor kvælstofreduktion, hvorfor staten bidrager med en større sats til kompensationen.

Nakkebølle Inddæmning er et stort projekt på 110 hektar. Her har der været et langvarigt forløb om aftalerne, men de er nu indgået. 85 hektar af arealet vil blive til sø.

Endelig vil der på Tåsinge ved Valdemars Slot komme 20 hektar med fritvandsspejl og enge i tilknytning til slot og skov.

- Der vil være fokus på projektet i 2003, men der vil endnu ligge et par år foran os inden afslutningen, forventer Ann Fuglsang.

Ved Tryggelev Nor er der fuglereservat med offentlig adgang, men som udgangspunkt for alle de aftaler, der indgås i projekterne, så er der ikke offentlig adgang. Landmændene har brugsrettighederne og beholder mulighederne for at drive jagt- og fiskeri.

- Det er naturligvis vigtigt for mange lodsejere, som i flere tilfælde faktisk kan få forbedrede muligheder efter ændringerne, mener sektionslederen for vådområder i Fyns Amt, Ann Fuglsang.

Wedellsborg Hovedgård 40 hektar

Horne Mølleå 15 hektar

Karlsmosen 65 hektar

Snaremose Sø 33 hektar

I alt for 2001 og 2002 153 hektar

Odense Å/Tørringe Bæk 70 hektar

Sandholt Møllebæk 27 hektar

Gedebækken 39 hektar

Lindkær ved Ravnholt 84 hektar

Føns Vang 113 hektar

Hundstrup Å og Rødkilde 24 hektar

Nakkebølle Inddæmning 110 hektar

Valdemars Slot 20 hektar

Tryggelev/Nørreballe Nor 68 hektar

I alt for 2003 555 hektar

Læs også