Gæmelke: Afvent resultatet af WTO-forhandlingerne

– Kommissionens forslag til nye reformer af EU’s landbrugspolitik indeholder flere positive elementer, som vi er parate til at diskutere, men det vil være meget dårlig timing at træffe beslutning, før en ny landbrugsaftale er i hus i WTO. Det vil svække EU’s muligheder for at få en afbalanceret WTO-aftale, og reformer af EU´s landbrugspolitik må derfor afvente resultatet af de igangværende forhandlinger i WTO om reduktion af landbrugsstøtten, udtaler Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke.

Peter Gæmelke finder det samtidig forkert, hvis man vil ændre i EU’s landbrugspolitik, lige inden de nye medlemslande indtræder i EU. Det må være naturligt, at de nye medlemslande deltager fuldt ud i beslutningsprocessen om EU’s fremtidige landbrugspolitik, der også vil lægge rammerne for deres landmænd.

I Landbrugsraadet undrer vi os over den manglende sammenhæng mellem de forslag, som Franz Fischler nu lægger på bordet, og det forslag EU-Kommissionen tidligere har fremsat vedrørende WTO-forhandlingerne. Nu foreslår man EU-støtten afkoblet, men i WTO-sammenhæng foreslår man hektar- og dyrepræmier opretholdt.

På den positive side kan forslagene føre til øget markedsorientering og mulighed for forenkling af den nuværende politik. Men som det var tilfældet med de første forslag fra juli 2002, rejser forslagene mange spørgsmål, som må afklares nærmere. Helt afgørende er i den forbindelse, at Kommissionen stadig ikke har givet tilfredsstillende svar på, hvordan de betydelige problemer ved omlægning af de nuværende ordninger til afkoblet støtte skal løses. 38 lovforslag om betingelser for udbetaling af støtten (cross compliance) er ikke udtryk for forenkling.

Landbrugsraadets endelige vurdering af Kommissionens forslag afhænger derfor af, om der kan gives tilfredsstillende svar på en række spørgsmål, herunder især om der kan skabes sikkerhed for:

at overgangen til afkoblet støtte ikke afgørende forvrider den økonomiske balance mellem sektorer og bedrifter;

at forslagene vil medføre en reel forenkling af landbrugspolitikken;

at de foreslåede betingelser for udbetaling af støtte (cross compliance) gennemføres i alle EU-lande efter ensartede regler og sanktionsbestemmelser; samt

at den del af fradraget i støtten, som skal anvendes til landdistriktspolitik, især kan anvendes til foranstaltninger vedrørende miljø, dyrevelfærd, kvalitetsforbedring samt rådgivning og innovation.

– Det helt afgørende vil være, at en fremtidig reform sikrer lige konkurrence mellem EU’s landmænd, og at reformen tilpasses resultatet af WTO-forhandlingerne, siger Peter Gæmelke.

Læs også