Amt lægger op til restriktioner

Vejle Amt udpeger områder til beskyttelse af grundvandet. Udpegningerne vil komme til at påvirke landmændenes handlefrihed, uden de får erstatning.

Vejle Amt har udarbejdet forslag til en ny grundvandsplan. I den forbindelse er der udpeget »nitratfølsomme indvindingsområder« og »indsatsområder«.

- Vi er meget betænkelige over udpegningen af de nitratfølsomme indvindingsområder, som kan få vidtrækkende konsekvenser for områdets landmænd, siger Mogens Westen, sekretær for Vejle Amts Landboretsudvalg.

Han henviser til kommende screenings- og VVM-sagsbehandlinger. I amtets grundvandsplan står der nemlig skrevet:

»Ved behandling af udvidelse af husdyrproduktionen har det betydning, om ejendommen vil komme til at udbringe husdyrgødning på arealer, der ligger i de udpegede nitratfølsomme områder.«

Der står endvidere:

»Ved VVM-behandlingen lægges der …vægt på at undgå eller begrænse udbringning af husdyrgødning på arealer, der ligger over sårbare grundvandsmagasiner.«

- På de arealer, der endnu ikke er husdyrproduktion på, er amtet fri for at betale erstatning for udpegning af følsomme områder. Amtet forbereder sig åbenbart mod fremtidige udvidelser ved at udpege så stort et areal som muligt, frygter han.

Han fortæller, at det er amtets plan, at forureningstruede indvindinger skal flyttes ud på landet. Det vil medføre endnu flere områder, som vil komme til at ligge under for restriktioner som »nitratfølsomme indvindingsområder«.

- Vi synes, det vil være langt mere fornuftigt at rydde op ved de boringer, der er, frem for at flytte dem ud på landet og påvirke endnu mere landbrugsjord med restriktioner. Det kan godt være, det er billigere her og nu at flytte boringerne, men på langt sigt vil det være dyrere for samfundet, mener Mogens Westen.

Landboretsudvalget for Vejle Amt har som formål at varetage koordineringen af de landøkonomiske foreningers interesser overfor offentlige myndigheder i Vejle Amt på hele det landboretslige område. Udvalget på 14 mand består af folkevalgte repræsentanter fra landboforeningerne og familielandbruget samt konsulenter fra disse foreninger.

Landboretsudvalget har sendt en invitation til medlemmerne af landboorganisationerne i amtet til møder om amtets grundvandsplan, hvor afdelingsleder Jess Ingo Jensen fra Vejle Amt vil orientere om udpegningerne. Møderne holdes i september forskellige steder i amtet.

Læs også