Roekampagnen er godt i gang

Assens Sukkerfabriks største investering i år er et anlæg til produktion af HP-Pulp – et værdifuldt foder af hårdtpresset sukkerroeaffald tilsat fem procent melasse.

Selv om vejret generede roeoptagningen den første uges tid, er årets roekampagne ved Danisco Sugar Assens Sukkerfabrik kommet godt i gang. Roekampagnen startede tirsdag den 2. oktober og ventes at vare til omkring nytår.

Assens Sukkerfabrik, der blev grundlagt i 1884, beskæftiger i dag 155 fastansatte medarbejdere plus ca. 20 flere i kampagnen. I løbet af de godt 90 kampagnedøgn oparbejdes ca. 10.200 tons roer i døgnet eller i alt 900-950.000 tons. Af denne roemængde produceres 130-140.000 tons sukker.

Af biprodukter fra sukkerproduktionen bliver der værdifulde fodermidler, nemlig 25-30.000 tons melasse, 10-12.000 tons roegrønt, 225.000 tons roeaffald, 76.000 tons HP-Pulp (nyhed i år) samt 500-1.000 tons fuldfoder.

Sukkerroerne kommer fra 2.254 roedyrkere på Fyn, i Syd- og Sønderjylland samt fra den nu nedlagte Gørlev Sukkerfabriks område på Sjælland. Det samlede roeareal til Assens Sukkerfabrik er i år 17.430 ha.

Roechef Erik Rysholt Poulsen er agronom, og han afløste i sommer Assens Sukkerfabriks mangeårige roechef, Jørgen Møller, der er gået på pension.

- Trods det våde vejr var roerne mere rene, end man egentlig kunne forvente, fortsætter roechefen. Renhedsprocenten startede med 86.5-87,0 den første uge, hvilket må betegnes som et flot resultat. Efter den første weekend blev vejret mere tørt, og siden er den gennemsnitlige renhedsprocent steget til lige knap 89 (uge 42, red.), hvilket ikke mindst hænger sammen med, at ca. 75 procent af alle roerne bliver læsset med renselæsser. Sukkerprocenten startede lige under 16, og den er siden steget støt til 16,5 procent.

- Saftkvaliteten hænger tæt sammen med roernes amino-N tal, som er blevet betydeligt lavere (bedre, red.) i takt med de senere års reduktion af kvælstoftilførslen til roemarkerne. Amino-N tallets indflydelse på roeafregningen har været med til at anspore til lavere gødskning af roerne. Sukkerroer er dermed en af de få afgrøder, hvor man hurtigt har kunnet regulere gødskningen.

Fabriksdirektøren oplyser, at af de 130-140.000 tons sukker, som man regner med at producere på Assens Sukkerfabrik i indeværende kampagne, bliver godt 90.000 tons oplagret i fabrikkens sukkersiloer. I løbet af kampagnen bliver ca. 20.000 tons sukker kørt ud til kunder. Resten af produktionen nedsækkes i 50 kg sække og eksporteres til aftagere i udlandet.

Dette års største enkeltinvestering er et anlæg til fremstilling af HP-Pulp. Anlægget, der har kostet godt 25 millioner kroner, presser roeaffald, der normalt kun indeholder 7-8 procent tørstof. Samtidig tilsættes 5 procent melasse, og resultatet bliver et værdifuldt foder med et tørstofindhold på ca. 25 procent.

Cirka en tredjedel af fabrikkens totale mængde af roeaffald overgår til produktion af HP-Pulp, hvoraf der i år er tegnet kontrakt på salg af 76.000 tons. Hvis produktionen af HP-Pulp skal øges væsentligt, vil den større vandmængde, der udpresses, påvirke fabrikkens biologiske renseanlæg, og en eventuel udvidelse af renseanlægget vil medføre meget store investeringer.

Som noget nyt vest for Storebælt er Assens Sukkerfabrik i indeværende roekampagne begyndt at producere HP-Pulp, der er et nyt foder med 25 procent tørstofindhold. HP-Pulp har været fremstillet på de østdanske sukkerfabrikker i nogle år, og brugerne har været meget begejstrede for at bruge det.

HP-Pulp er betegnelsen for hårdtpresset sukkerroeaffald tilsat fem procent melasse. HP-Pulp produceres i løbet af roekampagnen i årets tre sidste måneder og leveres direkte fra sukkerfabrikken til den enkelte kunde, hvor pulpen skal ensileres. Melassen er tilsat det hårdtpressede affald for at fremme ensileringsprocessen og dermed sikre slutproduktets kvalitet.

En ny affaldsaftale går kort fortalt ud på, at Danisco opkøber en del af affaldet fra roedyrkerne, og Danisco sørger for presningen. Den HP-Pulp, der produceres, tilhører Danisco og skal sælges på markedsvilkår.

I den seneste »mellemkampagne« har Assens Sukkerfabrik – formedelst en investering på ca. 25 millioner kroner – etableret et anlæg til presning af affald og iblanding af melasse. Anlægget kan producere ca. 1.000 tons HP-Pulp pr. døgn. Her af bliver ca. en tredjedel kørt ud til kunderne/landmændene til ensilering efter »Hård-Pak« metoden i store plast-»sække« à ca. 80 eller 160 tons. Det er en ensileringsform, som giver en høj hygiejnisk sikkerhed, og som sparer investeringer i siloplads.

Resten af HP-Pulpen ensileres på normal vis på samme måde som for eksempel majsensilage, det vil sige med omhyggelig sammenpresning, så luften kommer ud af materialet, og efterfølgende tæt tildækning. Tørstofindholdet i HP-Pulp er i øvrigt så højt, at man må lægge pulpen direkte på marken.

- Ved produktionen af HP-Pulp har vi gjort meget ud af hygiejnen, påpeger roechef Erik Rysholt Poulsen. HP-Pulpen er ude hos kunden inden for 24 timer efter produktionen. Transporten foregår i rengjorte biler, og kummerne, hvor det producerede foder oplagres indtil transporten, højtryksspules hver dag, så snart en kumme er tom.

- Vi ønsker at levere et virkeligt kvalitetsprodukt, og HP-Pulp er da også blevet meget positivt modtaget både af kvægbrugere, som har brugt foderet et par år, og af kvægbrugets rådgivere, konstaterer Erik Rysholt Poulsen. Det er et meget appetitligt foder, som i ensileret tilstand kan holde hele året.

Prisen på HP-Pulp afhænger lidt af, hvor i landet det skal leveres. På Fyn og i Trekantområdet øst for A 10 er prisen – frit leveret i hele træk à ca. 30 tons – 750 kroner pr. ton tørstof, svarende til 71 øre pr FE. I det øvrige Jylland syd for A 15 er prisen 77 øre pr. FE, og nord for A 15 leveres HP-Pulp for 80 øre pr. FE. Dertil kommer eventuel udgift til indlægning i »Hård-Pak«, hvorved prisen vil nærme sig en krone pr. FE.

Læs også