Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Syddansk Universitet har offentliggjort rapporten om det potentiale, der er i biogas som en bæredygtig energikilde i fremtiden. Rapporten er lavet af universitet sammen med Seges for Energistyrelsen. 

Som Effektivt Landbrug beskrev i marts måned har biogassen potentiale til at producere det syvdobbelte af det nuværende energibidrag, op mod 100 petajoule. Det mere end dækker det behov for grøn gas, som regeringens klimapartnerskaber meldte ud i sidste måned.

Oplysningerne hilses ikke overraskende velkommende af formand for Biogasbranchen, Henrik Høegh. 

– Det er glædeligt, at der nu ligger en stærk dokumentation for, at den danske biogassektor kan levere tilstrækkeligt med bæredygtig biogas til at dække behovet både i energisektoren, industrien og transportsektoren, siger Henrik Høegh.

Stort potentiale 

Rapporten dokumenterer samtidig et stort uudnyttet potentiale for biogas baseret på husdyrgødning, der giver et særligt højt bidrag til at nå målene på klimaområdet. Det har den udfordring, at et stort vandindhold i gylle kræver, at der iblandes mere tørre biomasser. På de store fælles biogasanlæg anvendes restprodukter fra fødevareindustrien samt kildesorteret husholdningsaffald. De mindre gårdbiogasanlæg løser til en vis grad problemet ved at supplere gyllen med energiafgrøder. 

– Som det fremgår af rapporten, ligger anvendelsen af energiafgrøder på under halvdelen af de tilladte 12 procent, hvilket er meget tilfredsstillende – specielt fordi energiafgrøderne understøtter afgasning af gylle og dermed bidrager til at opnå betydelige drivhusgasreduktioner, siger Henrik Høegh.

Videreudvikling

Rapporten peger på, at der er et stort fremtidigt potentiale i at anvende halm og græs til at øge tørstoffet i husdyrgødningen, men også at det kræver en markant udvikling af biogasteknologien.

- Selv om der i branchen arbejdes hårdt for at udvikle nye løsninger og teknologier, så er halm en både dyr og besværlig råvare. Meget få af de eksisterende biogasanlæg er indrettet til at håndtere halm og græs, hvorfor det ikke er en hverken teknisk eller økonomisk let løsning at erstatte energiafgrøderne med disse biomasser.

- Inden for de næste par år forventer vi, at biogassen har ryddet fuldstændig op i de organiske restprodukter fra fødevareindustrien og det kildesorterede affald fra husholdningerne. Derfor vil de fremtidige biogaskoncepter blive udviklet til at håndtere husdyrgødning, halm og græs, oplyser Henrik Høegh.

hka

Læs også