Skovfoged: Støtteordning er forringet

Ordningen biodiversitetsskov er blevet forenklet i forhold til tidligere. Men prisen er mindre alsidighed i skovene, mener skovfoged.

Private skovejere kan få tilskud til ekstensiv skovdrift og bevaring af gamle træer. Ordningen har eksisteret i flere år og søges hvert år af mange skovejere.

- Ordningen biodiversitetsskov er blevet forenklet, men jeg tror kun, forenklingen gavner landbrugsstyrelsen. Det er i hvert fald ikke skovejerne eller naturen, der har gavn af forenklingen, siger skovfoged Leif Lauridsen, HedeDanmark.

Siden 2017 har han hjulpet 47 skovejere med at søge EU-tilskud til de forskellige udformninger af bioordningen.

Jeg tror kun, forenklingen gavner landbrugsstyrelsen.

Skovfoged Leif Lauridsen, HedeDanmark om at afgræsning ikke længere er med i ordningen biodiversitetsskov

Ud med dyrene

Biodiversitetsskov er en del af den fælles europæiske landbrugspolitik, CAP, for perioden 2023-2027 og har som formål at bevare og fremme alsidigheden og levestederne for de plante- og dyrearter, der er tilknyttet skov.

- Derfor forstår jeg ikke, at man nu piller muligheden for at få tilskud til afgræsning i skoven ud. Tidligere var der plads til, at køer, svin, får eller for eksempel heste kunne græsse i skovbunden, noget, alle ved, giver en høj biodiversitet, fortæller Leif Lauridsen.

Afgræsning sammen med den ekstensive drift og bevarelsen af gamle træer med dødt ved gav liv og levested til insekter, pattedyr, fugle og en række planter.

Ud med vandet

Tidligere kunne man også lave forskellige tiltag med henblik på at gøre skoven mere våd.

- Der er ikke længere tilskud til at lave noget hydrologisk. Altså, for eksempel lade grøfter kaste til, så skoven bliver sumpet og våd nogle steder. Igen en forringelse for biodiversiteten, mener Leif Lauridsen.

Bræddefabrikken

Andre elementer i ordningen er dog særdeles gavnlige – også på lang sigt.

- For at få tilskud skal man frede 12 træer per hektar, og det bliver tinglyst. Man kalder dem livstræer, og de skal stå urørte. Skoven skal drives ekstensivt i 20 år, fortæller Leif Lauridsen.

Bevaringen gælder dog alene hjemmehørende træarter.

Samtidig er der plads til traditionel skovdrift med udtyndinger som normalt

.- Så bræddefabrikken kan stadig køre, selvom man får tilskud. Man skal blot overholde kravene, siger Leif Lauridsen.

Han understreger desuden, at risikotræer, det vil sige træer, der står tæt på veje og kan være til fare – kan fældes og efterlades efter ansøgning, hvis de udgør en risiko.

Natur og struktur

I skoven er der mange hensyn at tage for at opfylde ordningens krav, men regler kan ikke bøjes.

- Det er ligesom om, at folk uden for skoven – herunder landbrugsstyrelsen – ikke forstår tidsperspektivet. Løvtræer vokser i måske 200-400 år, men er dog typisk hugstmodne ved 100-150 år . Samtidig er mange skovparceller på 0,2 måske 0,3 hektar eller lignende, men tilskuddet kan først søges fra O,50 ha. pr. topografisk skov og 0,25 ha. pr. delareal og op. Det er for stift, for dermed falder en række arealer med gamle træer ikke indenfor målgruppen. Det er en skam, mener Leif Lauridsen.

Du kan læse mere om biodiversitetsskov og tilskudsbeløb på lbst.dk under fanen Tilskudsguide.

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også