Ridehaller og ridebaner: Få styr på de mange faldgruber

Afstandskrav skal overholdes og generelle gener skal undgås, førend man får en tilladelse til at etablere en længe ønsket ridebane. Ridehaller kræver, at de er erhvervsmæssigt nødvendige.

Heidi Ledskov er miljø- og naturkonsulent i VKST med speciale i heste og lovgivningen herom. Foto: VKST Anlæg af en ridebane kræver en landzonetilladelse, ligesom der skal overholdes krav om bundmateriale, afstande og belysning. Arkivfoto: Anne Kjærsgaard

Ridebane og ridehal er mange hesteejeres drøm. Men krav til tilladelser med videre kan være en jungle, og det er let at fare vild.

Sådan skriver rådgivningsvirksomheden VKST i deres nyhedsbrev og understreger, at går man med tanker om at købe en ejendom, hvor der er ridefaciliteter, hestebokse med videre, er det en god ide at undersøge, om der ligger en tilladelse til hestehold på ejendommen, samt om eventuel eksisterende ridebane og ridehal er godkendt af kommunen.

Etablering af en ridehal kræver nemlig gode begrundelser.

- Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til etablering af ridehaller, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom. Erhvervsmæssig nødvendighed kan for eksempel være, hvis der etableres stutteri på ejendommen, og ridehallen skal anvendes til træning af ungheste, forklarer Heidi Ledskov, miljø- og naturkonsulent i VKST med speciale i heste.

Hestepensioner af en vis størrelse samt rideskoler kan ligeledes argumentere for, at en ridehal er erhvervsmæssigt nødvendig. Det er kommunen, der, ifølge Heidi Ledskov, vurderer, om en aktivitet er erhvervsmæssigt nødvendig, og et stutteri skal have mindst 5-7 følhopper samt fremvise dokumentation, for eksempel i form af en forretningsplan, for at kunne argumentere for behovet for en ridehal.

Ændret anvendelse

Er der tale om en ejendom, hvor der allerede er en maskinlade eller anden bygning, der egner sig til benyttelse til ridehal, kan der søges om ændret anvendelse af bygningen hos kommunen.

- Dog er der ikke en umiddelbar ret til at ændre anvendelsen, og dette afgøres ud fra en konkret vurdering hos kommunen, fortæller Heidi Ledskov.

Placering skal være hensigtsmæssig

Oftest er der, ifølge konsulenten, fokus på, at ridehal og ridebane placeres hensigtsmæssigt i forhold til stalde og øvrige faciliteter, men de lovgivningsmæssige afstandskrav er mindst lige så vigtige.

Her skal en ridehal blandt flere andre overholde afstandskrav på 50 meter til nabobeboelse og 30 meter til naboskel.

Der kan, ifølge Heidi Ledskov, dispenseres fra afstandskrav, hvis der er gode begrundelser.

Desuden bør de ikke placeres langt fra ejendommens øvrige bygninger, da der ikke ønskes spredt bebyggelse i det åbne land.

Der stilles krav til farver, dimensioner og materialer af ridehallen, oftest afdæmpede jordfarver eller farver, der matcher ejendommens øvrige bygninger.

- Kommunen kan i forbindelse med deres landskabelige vurdering af ridehallen kræve, at der etableres beplantning omkring ridehallen – blandt andet for at mindske den visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab, forklarer Heidi Ledskov.

Ridebaner overrasker

Ifølge konsulenten kommer det som en overraskelse for de fleste, at man skal have en landzonetilladelse fra kommunen, inden man etablerer en ridebane, for »det er jo ikke et rigtigt anlæg«.

- I de fleste tilfælde kan en eksisterende ridebane lovliggøres, men hvis den er placeret uheldigt, kan man risikere, at kommunen kræver den fjernet.

- Kravene kan variere mellem de enkelte kommuner og de enkelte ejendomme blandt andet alt efter, om de ligger i nærheden af naboer, som risikerer at blive generet af støv, støj eller lys. Desuden kan der være begrænsninger, hvis der er behov for at ændre meget i det eksisterende terræn for at etablere en ridebane, påpeger Heidi Ledskov.

Hvis der søges om en miljøtilladelse af et hestehold, vil landzonetilladelse af en eventuel ridebane være indeholdt i ansøgningen, så der ikke skal søges separat landzonetilladelse.

Placer lys på hegnet

I vinterperioden, hvor det bliver tidligt mørkt, kan det være rart at have lys på ridebanen. Dette skal dog også godkendes af kommunen, og lysmaster/projektører godkendes som udgangspunkt ikke, da lysforurening i det åbne land så vidt muligt skal undgås.

Derfor bør belysningen være nedadlysende lamper med skærm, som placeres på hegnet omkring ridebanen, så lavt over terræn som muligt.

- Kommunen kan kræve. at der etableres beplantning omkring ridebanen, blandt andet for at mindske støvgener hos naboen i tørre perioder. Eventuelt kan det overvejes, om man skal opsamle regnvand fra tagene på ejendommen og sprinkle i tørre perioder for at reducere støvgener eller etablere ebbe/flod bane, siger Heidi Ledskov.

Den svære ridebanebund

Der findes mange typer ridebanebund, og der eksperimenteres flittigt med forskellige materialer, som optimerer banen ved at dræne effektivt, og som ikke klumper sammen om vinteren eller støver meget om sommeren.

- Selvom det er fristende, er det dog ikke tilladt at benytte materialer som for eksempel tæpperester, granulat fra gamle bildæk med videre, da disse indeholder micro-plast, som kan spredes i naturen. Den eneste undtagelse er, hvis ridebanen etableres med en fast membran under, så det sikres, at materialet ikke spredes uden for banen, understreger konsulenten.

Brugen af ovenstående eller lignede materialer kræver kommunens accept, og tilladelser gives med særlige vilkår.

Afstandskrav

En ridehal skal overholde følgende afstandskrav:

• 50 m fra nabobeboelser, byzone, lokalplanlagt område

• 30 m fra naboskel

• 15 m fra eget stuehus

• 15 m fra offentlig vej og privat fællesvej

• 25-50 m fra vandforsyningsanlæg

• 10 m fra naturområder

Læs også