Nyt år og nye regler

Årsskiftet har budt på flere regelændringer, og med EU’s nye landbrugsreform er der kommet mange nye ordninger, man skal kende.

Vi har taget hul på et nyt år, og traditionen tro træder en række regler i kraft pr. 1. januar. 1. januar 2023 er ingen undtagelse – heller ikke for landbruget.

På EU-plan markerer årsskiftet, at EU’s landbrugsreform 2023-2027 trådte i kraft, efter at den politiske aftale herom blev indgået i 2021.

Der sker ændringer på en lang række ordninger, og landbrugets konsulentvirksomheder har i den mellemliggende periode brugt meget energi på at informere om de mange nye regler og ordninger, man skal kende. Vi siger farvel til kendte begreber og ordninger og skal leve med nye.

Det efterhånden velkendte begreb om krydsoverensstemmelse ændres til »konditionalitet«. De to krav dækker stort set over det samme, og det er krav, som skal overholdes for ikke at blive trukket i støtte.

Det drejer sig om krav vedrørende klima, miljø, folkesundhed, plantesundhed og dyrevelfærd. På samme måde som hidtil skal man overholde en række lovbestemte forvaltningskrav og en række krav til god landbrugsmæssig og miljømæssig stand af landbrugsjord.

Kravet om opretholdelse af permanente græsarealer videreføres uændret, men med 2018 som referenceår. Med den ændring – at økologiske landmænd er omfattet af disse regler fra 1. januar 2023 – er der ingen væsentlige ændringer på dette område.

Bræmmer udvidet med én meter

Visse kulstofrige vådområder og tørveområder bliver omfattet af pløjeforbud og en reduceret kvælstofnorm, og der indføres et generelt forbud mod stubafbrænding, medmindre dette er påkrævet i særlige situationer af hensyn til plantesundheden.

Kravet om to meter bræmmer langs vandløb og søer er udvidet til tre meter. Det betyder, at der skal udvides med én meter, og der gælder forbud mod gødskning, sprøjtning og dyrkning med videre.

Kravet gælder fra 2023, og der burde derfor ikke være afgrøder i dette areal pr. 1. januar 2023. Der kommer næppe sanktioner, hvis der for eksempel står vinterafgrøder i den ekstra meters bræmme efter nytår, men afgrøden må i hvert fald ikke høstes i 2023.

Landbrugsstyrelsen har oplyst, at nye bræmmekort forventes at være klar i begyndelsen af 2023. Dette område vil vi holde tæt øje med – der er allerede rejst en del spørgsmål om de nye tre-meters bræmmer, som endnu ikke er afklaret, og der vil næppe være meget hjælp at hente fra de overordnede myndigheder.

Fra 2023 skal der udlægges mindst fire procent af landbrugsarealerne med for eksempel brak, markbræmmer, markkrat med videre, som normalt ikke må afgræsses.

Visse typer markkrat må dog gerne afgræsses, hvis afgræsningen ikke medfører, at elementerne bliver ødelagt. Det er ikke muligt at blive undtaget fra disse krav.

Læs også